Ban chủ nhiệm khoa

TS. Hoàng Bắc An

Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Trương Quang Thành

Phó khoa

thanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Trần Thạch Linh

Phó khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Chủ nhiệm bộ môn

ThS. Bạch Vũ Hoàng Lan

CNBM Cơ học ứng dụng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Bùi Giang Nam

CNBM Kết cấu công trình

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TS. Trương Quang Thành

CNBM Nền móng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Trần Kiến Tường

CNBM Thi công

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Lương Thanh Dũng

CNBM Quản lý xây dựng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Trương Văn Chính

CNBM Thực nghiệm xây dựng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.