Đại học

+ Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo các Kỹ sư xây dựng có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, bên cạnh đó nắm vững những kiến thức cơ bản, cơ sở cũng như kiến thức chuyên ngành xây dựng.
Sinh viên sau khi tố nghiệp có thể hoạt động độc lập hoặc phối hợp hoạt động trong các lĩnh vực sau: khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát, lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công, tổ chức, chỉ đạo thi công,…

+ Chương trình học:

Số tt Tên khối kiến thức SỐ TÍNCHỈ
Bắt buộc Tự chọn Toàn bộ
1 Kiến thức giáo dục đại cương 46 0 46
2 Kiến thức cơ sở ngành 38 6 44
3 Kiến thức chuyên ngành 38 8 46
4 Kiến thức bổ trợ ngành 00 0 00
5 Thực tập tốt nghiệp 04 0 04
6 Đồ án tốt nghiệp 10 0 10
  Tổng cộng : 136 14 150

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.