Nền móng

Bộ môn Nền móng với nhiệm vụ là giảng dạy cho sinh viên ngành Xây dựng các kiến thức cơ bản đến chuyên sâu về nền móng của công trình, các giải pháp xử lý nền đất yếu. Các môn học phụ trách của Bộ môn là: Thủy lực, Cơ học đất, Nền móng, Chuyên đề Nền móng, Địa chất công trình.

Hiện nay Bộ môn gồm 10 giảng viên, trong đó có một Phó giáo sư, hai Tiến sĩ, hai Thầy đang làm nghiên cứu sinh. Chủ nhiệm Bộ môn hiện nay là Tiến sĩ Phan Tá Lệ. Ngoài công tác giảng dạy, các Thầy Cô trong bộ môn còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, soạn thảo giáo trình nhằm ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Xây dựng.

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.