Danh sách giảng viên bộ môn Nền móng

Trương Quang Thành

Tiến sĩ

Chuyên ngành: Địa kỹ thuật Xây dựng

Email:                  thanh.truongquang@uah.edu.vn

Nghiên cứu:  Cơ học đất - Nền móng công trình - Công trình ngầm - Xử lý nền móng

 

Phan Tá Lệ

Tiến sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  le.phanta@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Võ Hoàng Long

Kĩ sư

Chuyên ngành: 

Email:                  long.vohoang@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Đinh Hoàng Nam

Tiến sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  nam.dinhhoang@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Phan Anh Tú

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  tu.phananh@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Tô Văn Lận

Phó giáo sư

Chuyên ngành: 

Email:                  lan.tovan@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Đoàn Văn Toàn

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  toan.doanvan@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Phan Gia Đạt

Kĩ sư

Chuyên ngành: 

Email:                 dat.phangia@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

Lý Ngọc Phi Vân

Kĩ sư

Chuyên ngành: 

Email:                  van.lyngocphi@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Đào Nguyên Vũ

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  vu.daonguyen@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.