Danh sách giảng viên bộ môn Thi công

 

Trần Kiến Tường

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  tuong.trankien@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Phạm Khắc Xuân

Tiến sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  xuan.phamkhac@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Lê Văn Thương

Tiến sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  thuong.levan@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Trịnh Tuấn

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  tuan.trinh@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Vũ Văn Định

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  dinh.vuvan@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Nguyễn Anh Tài

Tiến sĩ

Chuyên ngành: Trắc địa Và Bản đồ

Email:                  tai.nguyenanh@uah.edu.vn

Nghiên cứu:Ứng dụng Trắc địa và Bản đồ GIS trong xây dựng

 

Đào Hữu Sĩ

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  si.daohuu@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Trương Đình Nhật

Thạc sĩ

Chuyên ngành: Construction Eng. & Management

Email              : tdinhnhat@gmail.com

Nghiên cứu     : Engineering Project Management; BOT Planning Management;Construction Productivity and Improvement; Building Planning and Management; Construction Life-Span and Cost Analysis;Engineering Risk Management and Decision Analysis.

 

Cao Văn Hóa

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  hoa.caovan@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

Mai Thị Hằng

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  hang.maithi@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Phạm Minh Vương

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  vuong.phamminh@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Trương Gia Toại

Kĩ sư

Chuyên ngành: 

Email:                  toai.truonggia@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Nguyễn An Ninh

Tiến sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  ninh.nguyenan@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Nguyễn Ngọc Hiếu

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  hieu.nguyenngoc@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

 

Nguyễn Đình Hùng

Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

Email:                  hung.nguyendinh@uah.edu.vn

Nghiên cứu:

©2012 Bản quyền thuộc về Khoa Xây Dựng - Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh.