CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

                (Tên tiếng Anh: Advanced Study – Occupational Health And Safety)

2. Mã học phần:                8500033

3. Dạng học phần:            Lý thuyết (LT 2.2.0.6)

4. Số tín chỉ:        2

5. Phân bổ thời gian:

Các nội dung

Số tuần

Khối lượng công việc

Số giờ/tuần

Tổng

Số giờ

Thời gian trên lớp :

- Thời gian giảng bài

- Thời gian thực hành

Thời gian ngoài thực địa:

6

6

0

0

5

5

0

0

30

30

0

0

Thời gian tự học của sinh viên

6

10

60

Tổng số

6

15

90

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:

•             Học phần học trước:Kỹ thuật thi công 1, Kỹ thuật thi công 2

•             Học phần song hành:     

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được về các mặt:

-              Kiến thức: Phân biệt công tác bảo hộ lao động với kỹ thuật an toàn lao động, nắm rõ các yêu cầu về vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy cho một công trình trong giai đoạn xây dựng

-              Kỹ năng: Vận dụng kiến thức trong giáo trình để lập biện pháp về an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho công trường

-              Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi lập biện pháp thi công

 8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này sẽ bổ sung kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy trong thi công xây lắp bên cạnh các kiến thức được học về kỹ thuật thi công trong các học phần trước

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Tích cực đọc sách trước ở nhà

-              Tự học để tổng hợp và hệ thống các kiến thức cơ bản, nghiên cứu sâu thêm và mở rộng kiến thức về môn học

-              Làm bài thi kiểm tra giữa kỳ hoặc bài tập nhóm nếu có

-              Làm bài kiểm tra cuối kỳ học (bắt buộc)

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính:

[1].         Nguyễn Bá Dũng, Nguyễn Đình Thám, Lê Văn Tín: Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động.Nxb. Khoa học xà Kỹ thuật, 2002

Tài liệu tham khảo thêm:

[1].         Bộ luật lao động nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, 2002

[2].         Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng  TCVN 5308-1991