CHUYÊN ĐỀ KẾT CẤU THÉP

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               CHUYÊN ĐỀ KẾT CẤU THÉP

                (Tên tiếng Anh: Advanced Study -Steel Structures)

2. Mã học phần:                8500022

3. Dạng học phần:            Lý thuyết (LT2.2.0.6)

4. Số tín chỉ:        2

5. Phân bổ thời gian:

Các nội dung

Khối lượng công việc

(Số giờ/tuần)

Tổng số giờ

Thời gian trên lớp :

5

30

- Thời gian giảng bài

5

30

- Thời gian thực hành

0

0

Thời gian tự học của sinh viên

10

60

Tổng số

15

90

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:

•             Học phần học trước: Sức bền vật liệu 1, Sức bền vật liệu 2, Cơ học kết cấu 1, Cơ học kết cấu 2, Kết cấu gỗ – gạch đá, Kết cấu thép 1, Kết cấu BTCT 1, Kết cấu BTCT 2, Cơ học đất, Nền móng

•             Học phần song hành: Chuyên đề kết cấu Nhà cao tầng, Chuyên đề kết cấu  BTCT

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học học phần này, sinh viên đạt được:

-Kiến thức:Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết để thiết kế các công trình đặc biệt sử dụng kết cấu thép như bể chứa, tháp. Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng về thiết kế công trình, thiết lập sơ đồ tính toán một cách hợp lý đối với từng loại kết cấu đặc thù chuyên dụng

-Kỹ năng: Sinh viên có khả năng nắm được sự làm việc và tính toán kết cấu thép các công trình đặc thù như kết cấu tháp, bể chứa, từ đó sinh viên có thể thiết kế các giải pháp kết cấu hợp lý cho các công trình này

-Thái độ: Nhận thức được những đặc trưng riêng biệt của từng loại công trình đặc thù để lựa chọn giải pháp thiết kế phù hợp và luôn cập nhật và sử dụng các tiêu chuẩn mới ở Việt Nam vào trong thiết kế

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Đây là học phần tiếp theo của học phần cơ bản Kết cấu thép 1 và 2. Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức đặc thù trong thiết kế các công trình thép đặc biệt như kết cấu tháp và bể chứa

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Dự lớp : 30 tiết

-              Sinh viên cần tìm hiểu thêm các kết cấu bể chứa, tháp – trụ bằng thép trong thực tế, trên internet, … để hiểu rõ hơn nội dung môn học

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính:

[1].         Phạm Văn Hội, Nguyễn Quang Viên, Phạm Văn Tư, Đoàn Ngọc Tranh, Hoàng Văn Quang:Kết cấu thép ( phần 2 ). Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 4/2006

[2].         Đoàn Định Kiến, Nguyễn Văn Tấn, Phạm Văn Hội, Phạm Văn Tư, Lưu Văn Tường:Kết cấu Thép 1. Nxb. khoa học và kỹ thuật, 4/2006

[3].         TCVN 4613 : 1988; Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu thép. Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ

Tài liệu tham khảo thêm:

[1].         TCVN 5575 : 1991; Kết cấu Thép. Tiêu chuẩn thiết kế

[2].         TCVN 2737 : 1995; Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế

[3].         TCVN 5889 : 1995; Bản vẽ kết cấu kim loại

[4].         TCXDVN 338-2005; Kết cấu Thép. Tiêu chuẩn thiết kế

[ * ]        Tài liệu lưu hành nội bộ: Do giáo viên giảng dạy cung cấp (bài giảng chi tiết và đề cương tóm tắt các nội dung chính từng chương để sinh viên dễ theo dõi bài giảng)

             Dụng cụ học tập khác: Máy chiếu, mô hình, tranh ảnh minh họa, …