CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT THI CÔNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT THI CÔNG

                (Tên tiếng Anh:Advanced Study – Construction Engineering)

2. Mã học phần:                8500026

3. Dạng học phần:            Lý thuyết (LT 2.2.0.6)

4. Số tín chỉ:        2

5. Phân bổ thời gian:

Các nội dung

Số tuần

Khối lượng công việc

Số giờ/tuần

Tổng

Số giờ

Thời gian trên lớp :

- Thời gian giảng bài

- Thời gian thực hành

Thời gian ngoài thực địa:

6

6

0

0

5

5

0

0

30

30

0

0

Thời gian tự học của sinh viên

6

10

60

Tổng số

6

15

90

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:     

•             Học phần học trước: Kỹ thuật thi công 1, Kỹ thuật thi công 2

•             Học phần song hành:     

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được về các mặt:

- Kiến thức: trang bị những kiến thức chuyên sâu về các công nghệ và biện pháp thi công tiên tiến đang được ứng dụng trong xây dựng hiện nay so với môn Kỹ Thuật Thi Công 1 và Kỹ Thuật Thi Công 2, chẳng hạn thi công hố móng sâu, thi công topdown, ứng lực trước,…

- Kỹ năng: giải quyết các bài toán trong việc lập các biện pháp thi công tiên tiến. Có khả năng chọn lựa các công nghệ  hiện đại trong thi công

- Thái độ: nhận thức được công nghệ thi công ảnh hưởng rất nhiều đến sự an toàn, kinh tế, chất lượng và tiến độ thi công của công trình và công nghệ thi công luôn phát triển không ngừng

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này cung cấp kiến thức về một số công nghệ thi công thông dụng nhằm bổ sung các kiến thức cơ bản được trình bày trong các học phần Kỹ Thuật Thi Công 1 và Kỹ Thuật Thi Công 2, bao gồm thi công hố móng sâu, công nghệ thi công topdown và công nghệ thi công bêtông ứng lực trước

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Tích cực đọc sách trước ở nhà

-              Tự học để tổng hợp và hệ thống các kiến thức cơ bản, nghiên cứu sâu thêm và mở rộng kiến thức về môn học

-              Làm bài thi kiểm tra giữa kỳ hoặc bài tập nhóm, nếu có

-              Làm bài kiểm tra cuối kỳ hoặc viết bài thu hoạch (bắt buộc)

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính:

[1].         PGS.TS.Nguyễn Bá Kế: Thiết kế và thi công hố móng sâu. Nxb.Xây Dựng, 2009

[2].         TS.Nguyễn Đình Đức, PGS.Lê Kiều: Kỹ Thuật Thi Công – Tập 1. Nxb.Xây Dựng, 2004

[3].         PGS.TS.Nguyễn Tiến Chương: Kết Cấu Bêtông Ứng Suất Trước. Nxb.Xây Dựng, 2010

Tài liệu tham khảo thêm:

[1].         PGS.TS Nguyễn Bá Kế, PGS.TS Nguyễn Tiến Chương, KTS. Nguyễn Hiền-KS. Trịnh Thành Huy: Móng Nhà Cao Tầng. Nxb.Xây Dựng, 2008

[2].         Nguyễn Uyên: Thiết Kế Và Xử Lý Hố Móng. Nxb.Xây Dựng, 2008

[3].         Tủ sách khoa học công nghệ xây dựng: Kết Cấu Bêtông Ứng Suất Trước (Chỉ dẫn thiết kế theo TCXDVN 356:2005). Nxb.Xây Dựng. 2010

[4].         Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, TCXDVN 356: 2005: Kết cấu bê tông và bê tông cốt  thép-Tiêu chuẩn thiết kế

[5].         Website Công Ty Nền móng Phú Sỹ tại địa chỉ: http://www.phusy.com