CHUYÊN ĐỀ ỔN ĐỊNH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               CHUYÊN ĐỀ ỔN ĐỊNH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

                (Tên tiếng Anh: Stability Of Structures)

2. Mã học phần:                8500024

3. Dạng học phần:            LT 2.2.0.6

4. Số tín chỉ:        2

5. Phân bổ thời gian:

Các nội dung

Khối lượng công việc

(Số giờ/ tuần)

Tổng số giờ

Thời gian trên lớp :

-Thời gian giảng bài

-Thời gian thực hành

5

5

0

30

30

0

Thời gian tự học của sinh viên

10

60

Tổng số

15

90

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:     

•             Học phần học trước: Cơ học kết cấu 1, 2; Sức bền vật liệu 1, 2

•             Học phần song hành:

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học học phần này, sinh viên đạt được:

- Kiến thức:

+             Sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản như: các dạng mất ổn định; tải trọng tới hạn; các phương pháp nghiên cứu hiện tượng mất ổn định…     

+             Sinh viên hiểu và nắm vững các nguyên tắc tính toán kiểm tra ổn định trong các cấu kiện riêng lẻ cũng như kiểm tra ổn định tổng thể cho hệ kết cấu

  - Kỹ năng : Sinh viên biết ứng dụng lý thuyết vào tính toán phân tích nội lực; chuyển vị và xác định giá trị tải trọng tới hạn cho từng cấu kiện để từ đó đảm bảo điều kiện về ổn định cho hệ kết cấu      

- Thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của hiện tượng mất ổn định và hiểu được đảm bảo điều kiện về ổn định trong hệ kết cấu là một trong những vấn đề quan trọng cần lưu ý khi thiết kế công trình

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và các khái niệm cơ bản về các dạng ổn định, bậc tự do, tiêu chuẩn về ổn định, các phương pháp nghiên cứu ổn định, các bài toán ổn định của thanh thẳng và hệ thanh thẳng để có thể ứng dụng tính ổn định cho các kết cấu chịu lực chính trong công trình, hỗ trợ cho các môn học chuyên ngành khác như Kết cấu Bê tông cốt thép, Kết cấu thép...

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Dự lớp đầy đủ các giờ lý thuyết.

Thực hiện đầy đủ các bài tập trong giáo trình và do giảng viên phụ trách học phần giao.

Tham gia và hoàn thiện các bài tập làm việc theo nhóm do giảng viên phụ trách học phần giao (nếu có).

10. Tài liệu học tập:

[1]. Lều Thọ Trình, Đỗ Văn Bình : Ổn định công trình, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2005

[2]. PGS,TS Lê Viết Giảng: Bài giảng ổn dịnh công trình, 2007

[3]. Chai Hong Yoo and Sung Lee: Stability of Structures: Principles and Applications. Publisher: Butterworth-Heinemann