CHUYÊN ĐỀ TỔ CHỨC THI CÔNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               CHUYÊN ĐỀ TỔ CHỨC THI CÔNG

                (Tên tiếng Anh:Advanced Study - Construction Planning)

2. Mã học phần:                8500027

3. Dạng học phần:            Lý thuyết (LT 2.2.0.6)     

4. Số tín chỉ:        2

5. Phân bổ thời gian:

Các nội dung

Số tuần

Khối lượng công việc

Số giờ/tuần

Tổng

Số giờ

Thời gian trên lớp :

- Thời gian giảng bài

- Thời gian thực hành

Thời gian ngoài thực địa:

6

6

0

0

5

5

0

0

30

30

0

0

Thời gian tự học của sinh viên

6

10

60

Tổng số

6

15

90

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:     

•             Học phần học trước: Tổ chức thi công

•             Học phần song hành:     

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được về các mặt:

-              Kiến thức: nắm rõ cách điều chỉnh tiến độ về thời gian và nhân lực, biết được một số thuật toán về tối ưu tiến độ

-              Kỹ năng: vận dụng phần mềm Microsoft Project trong việc lập tiến độ một công trình

-              Thái độ: thấy được tầm quan trọng của việc điều chỉnh và tối ưu tiến độ trong việc lập tiến độ thi công công trình

 8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

-              Lý thuyết: Tóm tắt cách thành lập tiến độ, trình bày cách điều chỉnh và tối ưu tiến độ

-              Thực hành: Ứng dụng phần mềm Microsoft Project để lập tiến độ cho công trình cụ thể trên máy tính

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Ôn lại kiến thức về lập tiến độ trong môn học Tổ Chức Thi Công

-              Đọc và chuẩn bị tài liệu cho phần lý thuyết

-              Thực hành phần mềm tại nhà

-              Làm bài kiểm tra cuối kỳ hoặc viết bài thu hoạch (bắt buộc)

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính:

[1].         Nguyễn Đình Thám, Nguyễn Ngọc Thanh:Lập Kế Hoạch, Tổ Chức Và Chỉ Đạo Thi Công. Nxb.Khoa học và Kỹ thuật, 2006

[2].         Trần Hành, Nguyễn Khánh Hùng, Hà Huy Tuấn:Quản Lý Dự Án Xây Dựng - MS Project 2007. Nxb.Đại học Quốc Gia Tp.HCM, 2011

Tài liệu tham khảo thêm:

[1].         Lê Văn Kiểm, Ngô Quang Tường:Quản Lý Dự Án Bằng Sơ Đồ Mạng. Nxb.Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2001

[2].         Tài liệu do giảng viên cung cấp