CHUYÊN ĐỀ VẬT LIỆU MỚI

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               CHUYÊN ĐỀ VẬT LIỆU MỚI

                (Tên tiếng Anh: Advanced Study – Building Materials)

2. Mã học phần:                8500028

3. Dạng học phần:            Lý thuyết (LT 2.2.0.6)

4. Số tín chỉ:        2

5. Phân bổ thời gian:

Các nội dung

Khối lượng công việc

(Số giờ/tuần)

Tổng số giờ

Thời gian trên lớp :

5

30

- Thời gian giảng bài

5

30

- Thời gian thực hành

0

0

Thời gian tự học của sinh viên

10

60

Tổng số

15

90

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:     

•             Học phần học trước: Vật liệu xây dựng

•             Học phần song hành:     

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học học phần này, sinh viên đạt được:

- Kiến thức: Nắm được tổng quan về các loại vật liệu tiên tiến dùng trong lĩnh vực xây dựng. Hiểu biết một số tính năng cơ bản, cấu trúc và phương hướng ứng dụng vật liệu mới trong xây dựng hiện đại

- Kỹ năng:Khả năng ứng dụng và lựa chọn vật liệu xây dựng tiên tiến phù hợp với điều kiện làm việc của công trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả kinh tế. Có khả năng nghiên cứu và phát triển vật liệu mới trong xây dựng

- Thái độ:Nhận thức được tầm quan trọng của vật liệu xây dựng trong lĩnh vực xây dựng. Nâng cao tầm quan trọng trong việc nghiên cứu và phát triển vật liệu mới trong xây dựng

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Nội dung học phần bao gồm các phần chính sau đây:

-              Tổng quan về các loại vật liệu tiên tiến dùng trong lĩnh vực xây dựng.

-              Các tính chất  kỹ thuật và phạm vi sử dụng của một số vật liệu xây dựng như vật liệu mái cách nhiệt, vật liệu tấm 3D, bê tông đặc biệt, vật liệu không nung.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Dự lớp

-              Thảo luận, báo cáo thu hoạch

10. Tài liệu học tập:

[1].         Phan Thế Vinh, Trần Hữu Bằng: Giáo trình Vật liệu xây dựng. Nxb. Xây Dựng Hà Nội, 2009

[2].         Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam.Tập VIII, X, XI . Nxb. Xây Dựng Hà Nội, 1997

[3].         Internet:

             + www.vibm.vn

             + www.xaydungvietnam.vn ...