CƠ HỌC KẾT CẤU 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               CƠ HỌC KẾT CẤU 2

                (Tên tiếng Anh: Structural Mechanics – Part 2)

2. Mã học phần:                0500110

3. Dạng học phần:            LT 3.3.0.9

4. Số tín chỉ:        3

5. Phân bổ thời gian:      

Các nội dung

Khối lượng công việc

(Số giờ/ tuần)

Tổng số giờ

Thời gian trên lớp :

- Thời gian giảng bài

- Thời gian thực hành

5

5

0

45

45

0

Thời gian tự học của sinh viên

10

90

Tổng số

15

135

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:     

•             Học phần học trước:Cơ lý thuyết; Sức bền vật liệu; Cơ học kết cấu 1

•             Học phần song hành:     

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học học phần này, sinh viên đạt được về các mặt:

- Kiến thức:

Nắm vững các phương pháp tính toán hệ kết cấu siêu tĩnh chịu các nguyên nhân tác dụng như: tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ và chuyển vị cưỡng bức của các gối tựa

- Kỹ năng:

 Thành thạo việc tính toán hệ kết cấu siêu tĩnh chịu các nguyên nhân tác dụng như tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ và chuyển vị cưỡng bức của các liên kết

- Thái độ:

Nhận thức được việc phân tích nội lực trong hệ kết cấu là vấn đề quan trọng, cần thiết trong việc cấu tạo các cấu kiện và đảm bảo điều kiện an toàn cho hệ kết cấu trong quá trình sử dụng

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Nội dung chính của học phần là cung cấp các phương pháp tính toán từ chính xác đến gần đúng, giúp sinh viên có đủ kiến thức tính toán nội lực và chuyển vị trong các loại hệ kết cấu siêu tĩnh dưới tác dụng của các nguyên nhân và tác động trong suốt quá trình làm việc của hệ. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ sở giúp sinh viên giải quyết các bài toán liên quan từ khâu thiết kế đến thi công và là cơ sở để sinh viên tiếp thu tốt các học phần khác của chuyên ngành như: Kết cấu bê tông cốt thép, Kết cấu thép, Kết cấu gỗ ….

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Dự lớp đầy đủ các giờ lý thuyết, các buổi thi và kiểm tra

-              Thực hiện đầy đủ các bài tập trong giáo trình và phần tự học; nghiên cứu tài liệu ở nhà do giảng viên phụ trách học phần giao.

-              Tham gia và hoàn thành các bài tập làm việc theo nhóm do giảng viên phụ trách học phần giao (nếu có)

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính:

[1].         Lều Thọ Trình: Cơ học kết cấu tập 1. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2010

[2].         Lều Thọ Trình: Cơ học kết cấu tập 2. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2010

[3].         Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên:Bài tập Cơ học kết cấu tập 1. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2011

[4].         Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên: Bài tập Cơ học kết cấu tập 2. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2011

Tài liệu tham khảo:

[1].         Hibbeler R.C: Structural Analysis. Sixth ed., Prentice Hall,2006

[2].         Yuan-Yu Hsien: Elementary Theory of Structures. Prentice Hall, 1995

[3].         Gali và Nevile:Analysis of Structures. Prentice Hall, 1986

[4].         Lý Trường Thành: Cơ học kết cấu. NXB. Xây dựng, 2007

[5].         PGS.TS.Nguyễn Tài Trung:Bài tập Cơ học kết cấu. NXB. Xây dựng, 2005