CƠ HỌC MÔI TRƯỜNG LIÊN TỤC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               CƠ HỌC MÔI TRƯỜNG LIÊN TỤC

                (Tên tiếng Anh: Theory Of Applied Elasticity)

2. Mã học phần:                5500017

3. Dạng học phần:            LT 2.2.0.6

4. Số tín chỉ:        2

5. Phân bổ thời gian:

Các nội dung

Khối lượng công việc

(Số giờ/ tuần)

Tổng số giờ

Thời gian trên lớp :

- Thời gian giảng bài

- Thời gian thực hành

5

5

0

30

30

0

Thời gian tự học của sinh viên

10

60

Tổng số

15

90

 

6. Điều kiện ràng buộc:

Học phần tiên quyết:     

Học phần học trước: Cơ lý thuyết; Sức bền vật liệu 1; Sức bền vật liệu 2

Học phần song hành:

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học học phần này, sinh viên đạt được:

-              Kiến thức:

Sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về học phầnCơ học môi trường liên tục (Lý thuyết đàn hồi ứng dụng) là môn kỹ thuật cơ sở quan trọng cho nhiều học phần chuyên ngành khác như: Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Cơ chảy dẻo, Cơ phá hủy… Đàn hồi ứng dụng được xây dựng trên nhiều giả thuyết về biến dạng và nội lực phù hợp với thực tế kỹ thuật nhằm đơn giản hóa việc diễn đạt các quy luật và xây dựng các phương pháp gần đúng để giải các bài toán kỹ thuật với mức độ chính xác theo yêu cầu thiết kế             

-              Kỹ năng :

Sinh viên sử dụng thành thạo những khái niệm, kiến thức và công thức cần thiết để hiểu và thực hành tính toán : hệ thanh dầm, tấm vỏ, bài toán tiếp xúc... dưới tác dụng của tải trọng khác nhau, kể cả áp suất và nhiệt độ

-              Thái độ:

+             Nhận thức được các kiến thức của học phần Cơ học môi trường liên tục là những kiến thức cơ sở, nền tảng để có thể tiếp tục nghiên cứu các học phần như: Động lực học công trình, Ổn định công trình và Phương Pháp số ,…

+             Rèn luyện các kỹ năng phân tích và tính toán các dạng bài toán kết cấu công trình chịu lực trong thực tế

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên những khái niệm, kiến thức và công thức cần thiết để hiểu và thực hành cách tính toán các bài toán có ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn như: hệ thanh dầm, tấm vỏ, bài toán tiếp xúc... dưới tác dụng của tải trọng khác nhau, kể cả áp suất và nhiệt độ. Làm cơ sở để sinh viên tiếp thu tốt các học phần như: Động lực học công trình, Ổn định công trình và Phương pháp số ,…

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Lên lớp: Sinh viên tham dự đầy đủ các tiết học nhằm tiếp thu tốt nhất các kiến thức cần thiết của học phần do giảng viên truyền đạt và tham khảo thêm các giáo trình về học phần Cơ học môi trường liên tục

-              Tự học: Sinh viên phải tự nghiên cứu các phần nội dung mà giảng viên yêu cầu

-              Bài tập: Sinh viên làm các bài tập do giảng viên gợi ý và yêu cầu đồng thời tự nghiên cứu thêm các dạng bài tập khác trong các tài liệu tham khảo

-              Đề tài nhóm: Sinh viên thực hiện theo các chủ đề mà giảng viên yêu cầu

-              Thi giữa học phần: Sinh viên thực hiện theo yêu cầu của giảng viên

-              Thi kết thúc học phần: Sinh viên bắt buộc phải tham gia kỳ thi này do Nhà trường tổ chức vào cuối học kỳ

10. Tài liệu học tập:

[1].         Trương Tích Thiện:  Lý thuyết đàn hồi. Nxb.Khoa học và Kỹ thuật,2010

[2].         Đào Huy Bích, Vũ Đình Lai và Lê Quang Minh: Cơ học môi trường liên tục. Nxb. Đại học và Trung học chuyên nghiệp

[3].         Nhữ Phương Mai và Nguyễn Nhật Thăng: Bài tập đàn hồi ứng dụng. Nxb. Giáo dục