ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

                (Tên tiếng Anh: Dynamics Of Structures)

2. Mã học phần:                0500270

3. Dạng học phần:            LT 2.2.0.6

4. Số tín chỉ:        2

5. Phân bổ thời gian:      

Các nội dung

Khối lượng công việc

(Số giờ/ tuần)

Tổng số giờ

Thời gian trên lớp :

- Thời gian giảng bài

- Thời gian thực hành

5

5

0

30

30

0

Thời gian tự học của sinh viên

10

60

Tổng số

15

90

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:     

•             Học phần học trước:Cơ học kết cấu 2; Toán cao cấp 1, 2, 3

•             Học phần song hành:

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học học phần này, sinh viên đạt được:

- Kiến thức: Sinh viên có các kiến thức về lý thuyết động lực học, nắm vững được các khái niệm cơ bản, các phương pháp phân tích nội lực, chuyển vị và chu kỳ dao động của hệ  kết cấu dưới tác dụng của các dạng tải trọng động khác nhau

- Kỹ năng: Sinh viên có khả năng đọc hiểu các tiêu chuẩn; các qui trình về tính toán tải trọng động như gió, động đất, sóng biển…, và có thể áp dụng thành thạo khi phân tích nội lực và dao động của các công trình cao tầng

- Thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng lý thuyết về động lực học để phân tích nội lực, chuyển vị và chu kỳ dao động của hệ  kết cấu là vấn đề cần thiết để đảm bảo an toàn cho công trình trong suốt quá trình sử dụng

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản và các phương pháp phân tích ứng xử (chuyển vị, vận tốc, gia tốc hoặc nội lực ứng suất,…) của hệ kết cấu khi chịu tác dụng của tải trọng động. Đây là mảng kiến thức quan trọng trong ngành Cơ học công trình, có ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn giúp sinh viên có thể tính toán và thiết kế kết cấu một cách toàn diện và an toàn

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Dự lớp đầy đủ các giờ lý thuyết

-              Thực hiện đầy đủ các bài tập trong giáo trình và do giảng viên phụ trách học phần giao

-              Tham gia và hoàn thiện các bài tập làm việc theo nhóm do giảng viên phụ trách học phần giao

-              Hoàn thành bài kiểm tra giữa học phần và bài thi kết thúc học phần

10. Tài liệu học tập:

[1].         Phạm Đình Ba:Động lực học công trình. Nxb. Xây dựng, 2005

[2].         Phạm Đình BaL: Bài tập Động lực học công trình. Nxb. Xây dựng, 2003

[3].         Nguyễn Văn Phượng:Động lực học công trình. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2005

[4].         Clough R. W., Penzien J., McGraw-Hill:Dynamics of Structures, 1993

[5].         Chopra A.K. Dynamics of Structures: Prentice Hall, 2001

[6].         Buchhold H., Thomas Telford:Structural Dynamics for Engineer, 1997