KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1

                (Tên tiếng Anh: Reinforced Concrete Structures– Part1)

2. Mã học phần:                0510010

3. Dạng học phần:            Lý thuyết có thực hành (LT 4.3.1.15)

4. Số tín chỉ:        4

5. Phân bổ thời gian:

Các nội dung

Số tuần

Khối lượng công việc

(Số giờ/tuần)

Tổng số giờ

Thời gian trên lớp :

15

5

75

- Thời gian giảng bài

9

5

45

- Thời gian thực hành

6

5

30

Thời gian tự học của sinh viên

15

8

120

Tổng số

13

195

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:     

•             Học phần học trước: Sức bền vật liệu 1 và 2, Cơ học kết cấu 1, Vật liệu xây dựng, Cơ học đất

•             Học phần song hành: Kết cấu gỗ - gạch đá, Kết cấu thép 1, Cơ học kết cấu 2, Nền móng công trình

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học học phần này, sinh viên đạt được :

- Kiến thức:Giúp Sinh viên nắm vững các nguyên lý cơ bản trong tính toán và cấu tạo kết cấu BTCT

- Kỹ năng: Biết vận dụng sự làm việc của các cấu kiện cơ bản BTCT trong việc   thực hành thiết kế đồ án môn học “ Sàn sườn toàn khối có bản dầm”

- Thái độ:Nhận thức được vai trò của thanh thép được bố trí trong kết cấu BTCT

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần Kết cấu bê tông cốt thép1, bao gồm nội dung những kiến thức cơ bản về bản chất làm việc của vật liệu bê tông cốt thép; cũng như những nguyên tắc cơ bản về thiết kế và cấu tạo các cấu kiện bê tông cốt thép đúng với tiêu chuẩn Nhà nước quy định đang được áp dụng tại Việt Nam. Vận dụng kiến thức lý thuyết đang học vào việc thực hành thiết kế đồ án môn học  “ Kết cấu Sàn sườn toàn khối có bản dầm”

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Dự lớp: 75 tiết và kết hợp thực hành làm đồ án môn học theo yêu  cầu của học  phần này

-              Sinh viên cần tìm hiểu thêm các kết cấu nhà cửa trong thực tế, trên internet,.. để hiểu rõ hơn nội dung môn học

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu tham khảo chính :

[1].         Phan Quang Minh , Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống:Kết cấu bê tông cốt thép  (Phần 1: cấu kiện cơ bản). Nxb.Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội, 2011

[2].         Nguyễn Khắc Mạn, Nguyễn Hữu Anh Tuấn, Đỗ Huy Thạc:Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép (Phần 1 : cấu kiện cơ bản),Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, lưu hành nội bộ, 2008

[3].         Nguyễn Văn Hiệp. Hướng dẫn đồ án môn học BTCT 1: Sàn sườn toàn khối có bàn dầm.Nxb.Đại học quốc gia TP.HCM, 2007

Tài liệu tham khảo thêm :

[1].         Võ Bá Tầm:Giáo trình Kết cấu Bê tông cốt thép  (Phần 1 : cấu kiện cơ bản). Nxb. Đại học quốc gia TP.HCM, 2007

[2].         Nguyễn Đình Cống: Tính toán tiết diện cột BTCT. Nxb. Xây Dựng Hà Nội, 2006

[3].         Nguyễn Đình Cống:Sàn sườn bê tông toàn khối. Nxb. Xây Dựng Hà Nội, 2008

[4].         Tủ sách khoa học công nghệ xâydựng: Hướng dẫn thiết kế kết cấu BTCT theo TCXD 356-2005. Nxb.Xây DựngHà Nội, 2009

[5].         Bộ xây dựng (Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam):Cấu tạo bê tông cốt thép. Nxb.Xây DựngHà Nội, 2004