KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

                (Tên tiếng Anh: Reinforced Concrete Structures– Part2)

2. Mã học phần:                0510020

3. Dạng học phần:            Lý thuyết có thực hành (LT 4.3.1.15)

4. Số tín chỉ:        4

5. Phân bổ thời gian:

Các nội dung

Số tuần

Khối lượng công việc

(Số giờ/tuần)

Tổng số giờ

Thời gian trên lớp :

15

5

75

- Thời gian giảng bài

9

5

45

- Thời gian thực hành

6

5

30

Thời gian tự học của sinh viên

15

8

120

Tổng số

 

13

195

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:

•             Học phần học trước:  Sức bên vật liệu, Vật liệu xây dựng, Cơ học đất, Kết cấu thép 1, Kết cấu bêtông cốt thép1

•             Học phần song hành:  Kết cấu gỗ gạch đá, Kết cấu bêtông cốt thép 2, Nền móng  công trình

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học học phần này, sinh viên đạt được:

- Kiến thức:

Giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ về tên, sự làm việc của các bộ phận kết cấu công trình bê tông cốt thép

Nêu được các nguyên lý cấu tạo và tính toán các bộ phận kết cấu công trình bê tông cốt thép

Biết vận dụng hiểu quả những nội dung cơ bản của bài học để áp dụng vào thực tiễn. Bước khởi đầu cho công tác thiết kế, thi công các công trình

- Kỹ năng:

Vận dụng kiến thức đã học vào trong xử lý các vấn đề liên quan đến việc thiết kế và thi công các loại công trình bê tông cốt thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Đưa ra được các mô hình tính và chi tiết cấu tạo hợp lí cho các cấu kiện của công trình bê tông cốt thép khác nhau

Thiết kế được các dạng cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép: sàn, khung, móng, bể chứa BTCT…vv

Tổ chức được các hoạt động theo nhóm thiết kế: thảo luận, đóng góp ý kiến về các phương pháp thiết kế công trình bê tông cốt thép thông qua đồ án Bê tông cốt thép 2

- Thái độ:

Thể hiện ý thức và tác phong làm việc theo phong cách công nghiệp, năng động sáng tạo

Luôn cập nhật để áp dụng đúng và hiệu quả các tiêu chuẩn mới của Việt Nam về thiết kế kết cấu bê tông cốt thép, đồng thời tham khảo các tiêu chuẩn thiết kế của nước ngoài

Có trách nhiệm về công tác thiết kế, tin tưởng và chịu trách nhiệm về độ chính xác của các kết quả thiết kế các kết cấu bê tông cốt thép đã được giao

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết trong việc thiết kế các bộ phận công trình, thiết lập các sơ đồ tính phù hợp cho từng loại kết cấu công trình đặc thù

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Dự lớp: 75 tiết và kết hợp thực hành làm đồ án môn học theo yêu cầu của học  phần này

Sinh viên cần tìm hiểu thêm các kết cấu nhà cửa trong thực tế, trên internet,.. để hiểu rõ hơn nội dung môn học.

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính:

[1].         Kết cấu Bê tông cốt thép (Phần 2: kết cấu nhà cửa) .Nxb. Khoa học và kỹ thuật Hà nội, 1996

[2].         Ngô Thế Phong, Lý Trần Cường, Trịnh Kim Đạm, Nguyễn Lê Ninh : Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 2737:1995 = Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế

Tài liệu tham khảo thêm:

[1].         Vũ Mạnh Hùng : Cơ học và kết cấu công trình.Nxb. Xây Dựng  Hà nội, 1998

[2].         L.E.LINOVITS : Tính toán và cấu tạo các bộ phận nhà dân dụng.Nxb. Khoa học và kỹ thuật; Nxb. Khoa học và kỹ thuật Hà nội, 1976 (Người dịch: Lê Đức Thắng, Vũ Công Ngữ)

[3].         TCXDVN 356 – 2005: Kết cấu BT và BTCT, Tiêu chuẩn thiết kế

[4].         Lê Bá Huế, Phan Minh Tuấn : Khung BTCT toàn khối. Nxb.Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội, 2009

[5].         Trịnh Kim Đạm, Lê Bá Huế : Khung BTCT. Nxb.khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1997

[6].         Võ Bá Tầm : Kết cấu bê tông cốt thép (tập 3 : Các kết cấu đặc biệt).Nxb. Đại học quốc gia TP HCM – Hà nội, 2005

[7].         Tủ sách khoa học công nghệ xây dựng : Hướng dẫn thiết kế kết cấu BT và BTCT theo TCXDVN 356 – 2005.Nxb.Xây dựng, Hà nội, 2009

[ * ] Tài liệu lưu hành nội bộ : Do giáo viên giảng dạy cung cấp (bài giảng chi tiết và đề cương tóm tắt các nội dung chính từng chương để sinh viên dễ theo dõi bài giảng)

Dụng cụ học tập khác: Máy chiếu, mô hình, tranh ảnh minh họa, …