KẾT CẤU GẠCH - ĐÁ - GỖ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:KẾT CẤU GẠCH – ĐÁ – GỖ

                (Tên tiếng Anh: Masonry Structures và Wood Structures)

2. Mã học phần: 0500160

3. Dạng học phần:Lý thuyết

4. Số tín chỉ:2

5. Phân bổ thời gian:

-              Lý thuyết             = 30 tiết (50 phút/tiết)

-              Thực hành           = 0

-              Thí nghiệm         = 0

-              Thực tập              = 0

-              Bài tập lớn, tiểu luận       = 0

-              Đồ án môn học  = 0

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết: Sức Bền Vật Liệu, Vật Liệu Xây Dựng , Cơ học kết cấu

•             Học phần học trước:       Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 1

•             Học phần song hành:

7. Mục tiêu của học phần:

- Kiến thức:

Nội dung chính của môn học nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thiết kế công trình xây dựng bằng vật liệu gạch đá, gỗ bao gồm những nội dung chính như sau:

Biết được tính chất và sử dụng các bảng tra để xác định cường độ tính toán của vật liệu gạch đá, gỗ

Nắm vững nguyên tắc tính toán và sự làm việc của các cấu kiện bằng gạch đá, gỗ sử dụng trong trong thiết kế, chế tạo, thi công ... công trình xây dựng

Nắm vững được cấu tạo và phương pháp tính toán khả năng chịu lực của một số loại liên kết kết cấu gỗ thường dùng như liên kết mộng, liên kết chêm, liên kết chốt, liên kết keo dán

- Kỹ năng:Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu chuyên ngành

- Thái độ :

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Nội dung chính của học phần bao gồm các vấn đề sau:

Chương

Nội dung chung

Lý thuyết

Bài tập

 

Kiểm tra

Tổng số

(tiết)

(tiết)

(tiết)

(tiết)

I

Tổng quan về kết cấu sử dụng vật liệu gạch đá gỗ

5

 

 

5

II

Tính toán kết cấu khối xây gạch đá

10

 

 

10

III

Tính toán kết cấu gỗ

15

 

 

15

 

Tổng cộng

30

 

 

30

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Dự lớp: 30 tiết

-              Sinh viên cần tìm hiểu thêm các kết cấu nhà cửa trong thực tế, trên internet,.. để hiểu rõ hơn nội dung môn học

10. Tài liệu học tập:

[1].         Trịnh Kim Đạm - Đinh Chí Đạo -   Lại Văn Thành : Kết cấu Gạch Đá và Gạch Đá Cốt Thép. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2005

[2].         Nguyễn Văn Đạt – Đoàn Định Kiến – Nguyễn Quốc Thái – Đào Bá Thực: Kết cấu gỗ

[3].         Tiêu chuẩn thiết kế Kết cấu Gỗ, TCVN 44 – 70

[4].         Tiêu chuẩn thiết kế Gạch đá và Gạch đá cốt thép, TCVN 5573 - 1991

[5].         Giáo trình môn học “Kết cấu Gạch đá – Gỗ”, Tài liệu lưu hành nội bộ