KẾT CẤU THÉP 1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               KẾT CẤU THÉP 1

                (Tên tiếng Anh: Steel Structures – Part 1)

2. Mã học phần:                0500370

3. Dạng học phần:            Lý thuyết (LT 3.3.0.9)

4. Số tín chỉ:        3

5. Phân bổ thời gian:

Các nội dung

Khối lượng công việc

(Số giờ/tuần)

Tổng số giờ

Thời gian trên lớp :

5

45

- Thời gian giảng bài

5

45

- Thời gian thực hành

0

0

Thời gian tự học của sinh viên

10

90

Tổng số

15

135

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:     

•             Học phần học trước: Vật liệu xây dựng, Sức bền vật liệu 1, Sức bền vật liệu 2, Cơ học kết cấu 1, Cơ học kết cấu 2

•             Học phần song hành:     

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học học phần này, sinh viên đạt được:

- Kiến thức:

Nắm vững được các đặc điểm chính về vật liệu thép, cách tính toán và cấu tạo các liên kết

Nắm được các nguyên lý cấu tạo và tính toán các cấu kiện cơ bản như dầm , sàn , cột và dàn thép

- Kỹ năng:

Biết vận dụng lý thuyết tính, nguyên lý cấu tạo. Biết cách tính toán các liện kết ( liên kết hàn , liên kết bulông... ). Thành thạo thiết kế và cấu tạo các cấu kiện cơ bản của kết cấu thép

Biết vận dụng hiểu quả những nội dung cơ bản của bài học để áp dụng vào thực tiễn. Bước khởi đầu cho công tác thiết kế, thi công các công trình

- Thái độ:

Nhận thức được vai trò quan trọng vật liệu thép . Tầm quan trọng của tính toán, thiết kế các cấu kiện cơ bản của kết cấu thép

Nhận thức được việc vận dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thiết kế cấu kiện thép

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức lý thuyết về vật liệu thép.Quy trình, cách thiết kế, tính toán và cấu tạo các chi tiết các cấu kiện cơ bản của kết cấu thép như dầm , sàn , cột và mái

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Đến lớp học tập 45 tiết

Làm bài tập ở lớp, bài luyện tập ở nhà.

Tham dự kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc môn học.

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính:

[1].         Đoàn Định Kiến:Kết cấu thép. Nxb. Khoa học vàKỹ thuật, 2005

[2].         Đỗ Đào Hải:Kết cấu thép. Nxb. Đại học Quốc gia, 2006

[3].         Trần Thị Thôn:Bài tập thiết kế kết cấu thép.  Nxb. Đại học Quốc gia TPHCM, 2007

Tài liệu chính tham khảo thêm :

[1].         TCVN 4613 : 1988; Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu thép. Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ

[2].         TCVN 5575 : 1991 ; Kết cấu Thép. Tiêu chuẩn thiết kế

[3].         TCVN 2737 : 1995 ; Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế

[4].         TCVN 5889 : 1995 ; Bản vẽ kết cấu kim loại

[5].         TCXDVN 338-2005 ; Kết cấu Thép. Tiêu chuẩn thiết kế

[6].         Tài liệu lưu hành nội bộ : Do giáo viên giảng dạy cung cấp (bài giảng chi tiết và đề cương tóm tắt các nội dung chính từng chương để sinh viên dễ theo dõi bài giảng)

             Dụng cụ học tập khác: Máy chiếu, mô hình, tranh ảnh minh họa, …