KẾT CẤU THÉP 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               KẾT CẤU THÉP 2

                (Tên tiếng Anh: Steel Structures  – Part 2)

2. Mã học phần:                0510030

3. Dạng học phần:            Lý thuyết có thực hành (LT 4.3.1.15)

4. Số tín chỉ:        4

5. Phân bổ thời gian:

Các nội dung

Số tuần

Khối lượng công việc

( Số giờ/tuần)

Tổng số giờ

Thời gian trên lớp :

5

5

75

- Thời gian giảng bài

9

5

45

- Thời gian thực hành

6

5

30

Thời gian tự học của sinh viên

15

8

120

Tổng số

15

13

195

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:     

•             Học phần học trước:

+             Các học phần cơ sở: Vật liệu xây dựng, Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu 1 và 2

+             Học phần chuyên môn: Kết cấu thép 1, Kết cấu Bê tông cốt thép 1, Cơ học đất

•             Học phần song hành:  Kết cấu gỗ – gạch đá, Kết cấu Bê tông cốt thép 2, Nền móng công trình

7. Mục tiêu của học phần:

- Kiến thức:

Nắm vững được các đặc điểm chính và các nội dung chính khi thiết kế một số công trình kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Kỹ năng:

Biết vận dụng lý thuyết tính, nguyên lý cấu tạo. Biết cách mô hình hóa kết cấu, các xác định các tải trọng tác dụng, xác định nội lực, thiết kế cấu kiện thép (dầm, cột, dàn v.v…), thiết kế và cấu tạo các liên kết, mối nối

- Thái độ:

Nhận thức được vai trò quan trọng của tính toán, thiết kế cúa công trình kết cấu thép

Nhận thức được việc vận dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thiết kế công trình thép

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần gồm hai phần chính: Lý thuyết và thực hành làm đồ án

- Phần một: Nội dung là kiến thức lý thuyết về quy trình, cách thiết kế, tính toán và cấu tạo các chi tiết một số công trình sử dụng kết cấu thép: Kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng, nhà nhịp lớn

- Phần hai: Vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học, thực hành thiết kế, tính toán và cấu tạo nhà công nghiệp một tầng bằng thép có cầu trục. Kết quả thể hiện ra thuyết minh và bản vẽ

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Dự lớp: 75 tiết và kết hợp thực hành làm đồ án môn học theo yêu cầu của học  phần này

-              Sinh viên cần tìm hiểu thêm các kết cấu nhà cửa trong thực tế, trên internet,.. để hiểu rõ hơn nội dung môn học

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính:

[1].         Đoàn Định Kiến, Nguyễn Văn Tấn, Phạm Văn Hội, Phạm Văn Tư, Lưu Văn Tường : Kết cấu thép (phần cấu kiện cơ bản)

[2].         Phạm Văn Hội, Nguyễn Quang Viên, Phạm Văn Tư, Đoàn Ngọc Tranh, Hoàng Văn Quang: Kết cấu Thép 2 (Công trình dân dụng và công nghiệp). Nxb. Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 1998

Tài liệu tham khảo:

[1].         PGS-PTS Vũ Mạnh Hùng: Cơ học và kết cấu công trình. Nxb. Xây dựng  Hà Nội, 1998

[2].         Đoàn Định Kiến, Phạm Văn Tư, Nguyễn Quang Viên: Thiết kế Kết cấu thép Nhà Công nghiệp. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật Hà nội, 1995

[3].         TCVN 4613 : 1988: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu thép. Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ

[4].         TCVN 338 : 2005: Kết cấu Thép. Tiêu chuẩn thiết kế

[5].         TCVN 2737 : 1995: Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế

[6].         TCVN 5889 : 1995: Bản vẽ kết cấu kim loại

Tài liệu lưu hành nội bộ: Do giáo viên giảng dạy cung cấp…

             Dụng cụ học tập khác: Máy chiếu, mô hình, tranh ảnh minh hoạ …