KỸ THUẬT THI CÔNG 1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               KỸ THUẬT THI CÔNG 1

                (Tên tiếng Anh:Construction Engineering – Part 1)

2. Mã học phần:                0500380

3. Dạng học phần:            Lý thuyết (LT 3.3.0.9)

4. Số tín chỉ:        3

5. Phân bổ thời gian:      

Các nội dung

Số tuần

Khối lượng công việc

Số giờ/tuần

Tổng

Số giờ

Thời gian trên lớp :

- Thời gian giảng bài

- Thời gian thực hành

Thời gian ngoài thực địa:

9

9

0

0

5

5

0

0

45

45

0

0

Thời gian tự học của sinh viên

9

10

90

Tổng số

9

15

135

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:     

•             Học phần học trước: Trắc địa, Kết cấu bêtông cốt thép 1, Nền móng công trình,  Máy xây dựng

•             Học phần song hành:     

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được về các mặt:

- Kiến thức: nắm vững kỹ thuật thực hiện các công tác đất, cọc, cừ và công tác bêtông cốt thép toàn khối

- Kỹ năng: vận dụng kiến thức trong môn học để lập biện pháp thi công phần ngầm và phần khung toàn khối của một công trình, ngoài ra có thể giám sátkỹ thuật các công tác đất, cọc và bêtông cốt thép toàn khối

- Thái độ: nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật thi công trong việc đảm bảo chất lượng cho công trình

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

-              Phần I “Công tác đất” trình bày kỹ thuật thi công đất, cọc và và các giải pháp gia cố nền móng

-              Phần II “Công tác bêtông và bêtông cốt thép toàn khối” trình bày các công tác thi công cốp pha, cốt thép và đổ bêtông tại chỗ

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Tích cực đọc sách trước ở nhà

-              Tự học để tổng hợp và hệ thống các kiến thức cơ bản, nghiên cứu sâu thêm và mở rộng kiến thức về môn học

-              Làm bài thi kiểm tra giữa kỳ hoặc bài tập nhóm, nếu có

-              Làm bài kiểm tra cuối kỳ học (bắt buộc)

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính:

[1].         TS. Đỗ Đình Đức, PGS Lê Kiều: Kỹ Thuật Thi Công-Tập 1. Nxb.Xây Dựng, 2010

Tài liệu tham khảo thêm:

[2].         Lê Kiều, Nguyễn Duy Ngụ, Nguyễn Đình Thám: Công Tác Đất Và Thi Công Bêtông Toàn Khối. Nxb.Khoa học và Kỹ thuật, 2005

[3].         Lê Văn Kiểm:Thi Công Bêtông Cốt Thép. Nxb.Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008

[4].         Lê Văn Kiểm:Thiết Kế Tổ Chức Thi Công. Nxb.Xây Dựng, 2011

[5].         PGS.Lê Văn Kiểm. Album Thi Công Xây Dựng. Nxb.Đại học Quốc Gia Tp.HCM, 2005

[6].         PGS.TS.Lê Kim Truyền, TS.Vũ Minh Khương:Sổ Tay Máy Làm Đất. Nxb.Xây Dựng, 2005

[7].         Vũ Văn Lộc, Ngô Thị Phương, Nguyễn Ngọc Thanh, Vũ Thị Xuân Hồng, Nguyễn Minh Trường:Sổ Tay Chọn Máy Thi Công. Nxb.Xây Dựng, 2010

[8].         Các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam