KỸ THUẬT THI CÔNG 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               KỸ THUẬT THI CÔNG 2

                (Tên tiếng Anh:Construction Engineering – Part 2)

2. Mã học phần:                0510050

3. Dạng học phần:            Lý thuyết có thực hành (LT 4.3.1.15)

4. Số tín chỉ:        4

5. Phân bổ thời gian:      

Các nội dung

Số tuần

Khối lượng công việc

Số giờ/tuần

Tổng

Số giờ

Thời gian trên lớp :

- Thời gian giảng bài

- Thời gian thực hành

Thời gian ngoài thực địa:

15

9

6

0

5

5

5

0

75

45

30

0

Thời gian tự học của sinh viên

15

8

120

Tổng số

15

13

195

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:     

•             Học phần học trước: Kỹ thuật thi công 1, Kết cấu thép 1, Kết cấu BTCT 2

•             Học phần song hành: Kết cấu thép 2

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được về các mặt:

- Kiến thức: nắm vững những kiến thức cơ bản về các biện pháp và kỹ thuật thi công lắp ghép công trình dân dụng, công nghiệp và các công tác thi công hoàn thiện

- Kỹ năng: vận dụng kiến thức trong môn học để lập và thể hiện biện pháp thi công lắp ghép phần khung của một công trình cụ thể

- Thái độ: nhận thức được tầm quan trọng của kỹ thuật thi công lắp ghép trong xu thế phát triển kỹ thuật thi công hiện nay trên thế giới cùng với kỹ thuật thi công hoàn thiện trong việc góp phần tạo ra công trình đạt chất lượng và thẫm mỹ cao

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Gồm 2 phần:

-Lý thuyết:

Phần I “Thi công lắp ghép” trình bày những biện pháp và kỹ thuật thi công lắp ghép công trình

Phần II “Thi công công tác hoàn thiện” trình bày những biện pháp và kỹ thuật thi công công tác xây gạch đá và các công tác thi công hoàn thiện cơ bản của công trình dân dụng

-Thực hành:

Phần III “Đồ án” hướng dẫn cách thành lập và thể hiện biện pháp thi công phần khung của một công trình cụ thể bằng bêtông cốt thép toàn khối hoặc lắp ghép

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Đọc và chuẩn bị tài liệu trước

-              Hoàn thành bài kiểm tra, bài tập và bài thảo luận, tiểu luận nhóm (nếu có)

-              Hoàn thành đồ án môn học (bắt buộc)

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính:

[1].         Lê Văn Kiểm: Thi Công Lắp Ghép. Nxb.Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2001

[2].         Võ Quốc Bảo, Nguyễn Đình Thám, Lương Anh Tuấn:Công Tác Lắp Ghép Và Xây Gạch Đá. Nxb.Khoa Học Kỹ Thuật, 2004

Tài liệu tham khảo thêm:

[1].         TS. Đỗ Đình Đức, PGS Lê Kiều:Kỹ Thuật Thi Công Tập 2.Nxb.Xây Dựng, 2000

[2].         Lê Văn Kiểm:Thiết Kế Thi Công. Nxb.Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2009

[3].         TS. Đỗ Đình Đức, PGS Lê Kiều:Kỹ Thuật Thi Công Tập 1. Nxb.Xây Dựng, 2010

[4].         Lê Kiều, Nguyễn Duy Ngự, Nguyễn Đình Thám:Công Tác Đất Và Thi Công Bêtông Toàn Khối. Nxb.Khoa Học Kỹ Thuật, 2005

[5].         Lê Văn Kiểm:Thi Công Bêtông Cốt Thép. Nxb.Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2001

[6].         Các tiêu chẩn xây dựng Việt Nam hiện hành có nội dung liên quan