Bộ Môn Nền Móng


GIỚI THIỆU

Bộ môn Nền móng với nhiệm vụ là giảng dạy cho sinh viên ngành Xây dựng các kiến thức cơ bản
đến chuyên sâu về nền móng của công trình, các giải pháp xử lý nền đất yếu.
Các môn học phụ trách của Bộ môn là: Thủy lực, Cơ học đất, Nền móng, Chuyên đề Nền móng, Địa chất công trình.
Hiện nay Bộ môn gồm 10 giảng viên, trong đó có một Phó giáo sư, hai Tiến sĩ, hai Thầy đang làm nghiên cứu sinh.
Chủ nhiệm Bộ môn hiện nay là Tiến sĩ Phan Tá Lệ.