Bộ Môn Thi Công


GIỚI THIỆU

Bộ môn Thi công đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu về Công nghệ và tổ chức Thi công,
đào tạo cho sinh viên kiến thức về các công tác tại công trường xây dựng.
Bộ môn phụ trách các môn học: Kĩ thuật thi công, Tổ chức thi công, Chuyên đề Thi công,
Máy xây dựng, Trắc địa xây dựng.
Ngoài việc giảng dạy lý thuyết trên lớp, các Thầy Cô bộ môn Thi công còng hướng dẫn sinh viên
thực hiện các đồ án Thi công, thực tập ngoài công trường,
giúp sinh viên nắm được kiến thức thực tế của ngành Xây dựng.
Bộ môn Thi Công hiện nay gồm 13 giảng viên, chủ nhiệm Bộ môn là Thạc sĩ Trần Kiến Tường.