MÁY XÂY DỰNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               MÁY XÂY DỰNG

                (Tên tiếng Anh: Construction Equipments)

2. Mã học phần:                0500140

3. Dạng học phần:            Lý thuyết (LT 2.2.0.6)

4. Số tín chỉ:        2

5. Phân bổ thời gian:

Các nội dung

Số tuần

Khối lượng công việc

Số giờ/tuần

Tổng

Số giờ

Thời gian trên lớp :

- Thời gian giảng bài

- Thời gian thực hành

Thời gian ngoài thực địa:

6

6

0

0

5

5

0

0

30

30

0

0

Thời gian tự học của sinh viên

6

10

60

Tổng số

6

15

90

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:

•             Học phần học trước: Vẽ kỹ thuật

•             Học phần song hành:

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được về các mặt:

- Kiến thức: nắm vững nguyên lý hoạt động, phạm vi sử dụng các loại máy móc thiết bị chính trong xây dựng

- Kỹ năng: biết vận dụng các máy móc thiết bị hợp lý phục vụ cho các công tác thi công

- Thái độ: thấy được vai trò quan trọng của các máy móc thiết bị trong việc cơ giới hóa xây dựng làm tăng năng suất trong thi công

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

-              Học phần trình bày các các loại máy dùng để làm đất, thi công cọc, nâng chuyển và phục vụ công tác đổ bêtông

-              Nội dung của học phần phục vụ cho việc tiếp thu kiến thức trong các học phần Kỹ thuật thi công 1 và Kỹ thuật thi công 2 sau này

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Đọc tìm hiểu tài liệu

-              Dự lớp theo quy định

-              Làm bài thảo luận nhóm

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính:

[1].         Nguyễn Văn Hùng, Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Mai:Máy xây dựng. Nxb.Khoa học và Kỹ thuật, 2001

[2].         Vũ Liên Chính, Đỗ Xuân Đinh, Nguyễn Văn Hùng, Hoa Văn Ngũ, Trương Quốc Thành, Trần Văn Tuấn: Sổ tay chọn máy xây dựng. Nxb.Khoa học và Kỹ thuật, 2005

Tài liệu tham khảo thêm:Tài liệu do giảng viên cung cấp