NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

                (Tên tiếng Anh: Design Principles Of Building Structures)

2. Mã học phần:                0500220

3. Dạng học phần:            Lý thuyết (LT 2.2.0.6)

4. Số tín chỉ:        2

5. Phân bổ thời gian:

Các nội dung

Khối lượng công việc

(Số giờ/tuần)

Tổng số giờ

Thời gian trên lớp :

5

30

- Thời gian giảng bài

5

30

- Thời gian thực hành

0

0

Thời gian tự học của sinh viên

10

60

Tổng số

15

90

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:     

•             Học phần học trước:Vật liệu xây dựng, Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu

•             Học phần song hành:     

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học học phần này, sinh viên đạt được:

- Kiến thức:

Nắm được các yếu tố hình thành nên phương án kết cấu của công trình từ đó lựa chọn được phương án kết cấu hợp lý

Nắm được trình tự các bước thiết kế kết cấu công trình và cách thể hiện hồ sơ thiết kế

- Kỹ năng:

Biết vận dụng các kiến thức để phân tích và lực chọn phương án kết cấu hợp lý cho công trình

Vận dụng hiệu quả  các bước trong thiết kế kết cấu công trình

Biết thể hiện hồ sơ thiết kế kết cấu

- Thái độ:

Nhận thức được vai trò quan trọng của nguyên lý thiết kế kết cấu công trình

Nhận thức được việc vận dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào xác lập lựa chọn phương án,  thiết kế và thể hiện hồ sơ thiết kế một công trình

Tự tin trong công tác thiết kế kết cấu

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

-              Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các yếu tố hình thành nên phương án kết cấu của công trình từ đó lựa chọn được phương án kết cấu hợp lý. Trình tự các bước để thiết kế cũng như cách thể hiện hồ sơ thiết kế kết cấu công trình

-              Việc nắm vững nội dung học phần sẽ giúp đúc kết và tổng hợp các kiến thức của sinh viên trong việc thiết kế kết cấu một công trình 

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Dự lớp 30 tiết

-              Sinh viên cần tìm hiểu thêm các kết cấu nhà cửa trong thực tế, trên internet,.. để hiểu rõ hơn nội dung môn học

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính :

[1].         Phạm Văn Hội, Nguyễn Quang Viên, Phạm Văn Tư, Đoàn Ngọc Tranh, Hoàng Văn Quang:Kết cấu thép. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 4/2006

[2].         Ngô Thế Phong, Lý Trần Cường, Trịnh Kim Đạm, Nguyễn Lê Ninh. Kết cấu Bê tông cốt thép. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 1996

[3].         TCVN 2737 : 1995:Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế

[4].         TCXDVN 323 : 2004:Nhà cao tầng – Tiêu chuẩn thiết kế

[5].         TCXDVN 375 : 2006:Thiết kế công trình chịu động đất

      Tài liệu tham khảo thêm :

                L.E.LINOVITS (Người dịch : Lê Đức Thắng, Vũ Công Ngữ). Tính toán và cấu tạo các bộ phận nhà dân dụng. Nxb. Khoa học vàKỹ thuật , 1976

[*] Tài liệu lưu hành nội bộ : Do giáo viên giảng dạy cung cấp (bài giảng chi tiết và đề cương tóm tắt các nội dung chính từng chương để sinh viên dễ theo dõi bài giảng)

* Dụng cụ học tập khác: Máy chiếu, mô hình, tranh ảnh minh họa, …