PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG CƠ HỌC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG CƠ HỌC

                (Tên tiếng Anh: Numerical Methods In Structural Analysis)

2. Mã học phần:                0500210

3. Dạng học phần:            LT 2.2.0.6

4. Số tín chỉ:        2

5. Phân bổ thời gian:

Các nội dung

Khối lượng công việc

(Số giờ/ tuần)

Tổng số giờ

Thời gian trên lớp :

- Thời gian giảng bài

- Thời gian thực hành

5

5

0

30

30

0

Thời gian tự học của sinh viên

10

60

Tổng số

15

90

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:     

•             Học phần học trước: Sức bền vật liệu 1, 2; Cơ học kết cấu 1, 2

•             Học phần song hành:

7. Mục tiêu của học phần:

- Kiến thức: Nắm vững những nội dung về phương pháp số, cụ thể là phương pháp phần tử hữu hạn để áp dụng trong tính toán phân tích nội lực và chuyển vị trong hệ kết cấu

- Kỹ năng: Thành thạo trong thiết lập thuật toán và lập trình theo phương pháp số

- Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng và tính thực tế khi phân tích và tính toán nội lực của kết cấu bằng cách phương pháp gần đúng

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Giới thiệu một số phương pháp tính gần đúng, đi sâu vào phương pháp phần tử hữu hạn. Nội dung học phần trình bày: cách thức thiết lập ma trận độ cứng, vectơ tải, phương trình kết cấu và kết quả thu được là các giá trị chuyển vị, nội lực của các phần tử trong hệ kết cấu

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Dự lớp đầy đủ các giờ lý thuyết

-              Thực hiện đầy đủ các bài tập trong giáo trình và phần tự học; nghiên cứu tài liệu ở nhà do giảng viên phụ trách học phần giao

-              Tham gia và hoàn thiện tiểu luận và các bài tập làm việc theo nhóm do giảng viên phụ trách học phần giao (nếu có)

10. Tài liệu học tập:

[1].         Nguyễn Văn Phái, Nguyễn Tiến Khiêm:Phương pháp phần tử hữu hạn trong thực hành cơ học. NxbGiáo dục, 2001

[2].         Chu Quốc Thắng:Phương pháp phần tử hữu hạn. Nxb.Khoa học và Giáo dục, 1997

[3].         Kwon, Y.W., Bang, H.C: The finite element method using Matlab. CRC Press,1997