SỨC BỀN VẬT LIỆU 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               SỨC BỀN VẬT LIỆU 2

                (Tên tiếng Anh: Strength Of Materials – Part 2)

2. Mã học phần:                0500080

3. Dạng học phần:            LT 3.3.0.9

4. Số tín chỉ:        3

5. Phân bổ thời gian:

Các nội dung

Khối lượng công việc

(Số giờ/ tuần)

Tổng số giờ

Thời gian trên lớp :

- Thời gian giảng bài

- Thời gian thực hành

5

5

0

45

45

0

Thời gian tự học của sinh viên

10

90

Tổng số

15

135

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:

•             Học phần học trước: Cơ lý thuyết; Sức bền vật liệu 1

•             Học phần song hành:     

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học học phần này, sinh viên đạt được:

- Kiến thức:

Nắm vững những kiến thức cơ bản về phương pháp tính độ bền, độ cứng và độ ổn định của thanh dưới tác dụng của ngoại lực, làm cơ sở để nghiên cứu tiếp học phần Sức bền vật liệu 2 cũng như các học phần về kết cấu chuyên ngành

- Kỹ năng :          

Sinh viên sử dụng thành thạo những khái niệm, kiến thức và công thức cần thiết để hiểu và thực hành cách tính toán độ bền, độ cứng thanh chịu xoắn thuần túy, thanh chịu lực phức tạp như : uốn xiên, uốn và kéo nén đồng thời, uốn và xoắn đồng thời, ổn định thanh chịu nén, thanh chịu uốn ngang và uốn dọc đồng thời, thanh chịu tải trọng động

- Thái độ:

+             Nhận thức được các kiến thức của học phần Sức bền vật liệu 2 là những kiến thức cơ sở, nền tảng để có thể tiếp tục nghiên cứu học phần Cơ học kết cấu và đặc biệt là các học phần về kết cấu chuyên ngành như: Kết cấu bê tông cốt thép, Kết cấu thép, Kết cấu gạch đá, Kết cấu gỗ,…

+             Rèn luyện các kỹ năng phân tích và tính toán các dạng bài toán kết cấu công trình chịu lực trong thực tế

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên những khái niệm, kiến thức và công thức cần thiết để hiểu và thực hành cách tính toán độ bền, độ cứng thanh chịu xoắn thuần túy, thanh chịu lực phức tạp như: uốn xiên, uốn và kéo nén đồng thời, uốn và xoắn đồng thời, ổn định thanh chịu nén, thanh chịu uốn ngang và uốn dọc đồng thời, thanh chịu tải trọng động

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Lên lớp: Sinh viên tham dự đầy đủ các tiết học nhằm tiếp thu tốt nhất các kiến thức cần thiết của học phần do giảng viên truyền đạt

-              Tự học: Sinh viên phải tự nghiên cứu các phần nội dung mà giảng viên yêu cầu

-              Bài tập: Sinh viên làm các bài tập do giảng viên gợi ý và yêu cầu đồng thời tự nghiên cứu thêm các dạng bài tập khác trong các tài liệu tham khảo

-              Đề tài nhóm: Sinh viên thực hiện theo các chủ đề mà giảng viên yêu cầu

-              Thi giữa học phần: Sinh viên thực hiện theo yêu cầu của giảng viên

-              Thi kết thúc học phần: Sinh viên bắt buộc phải tham gia kỳ thi này do Nhà trường tổ chức vào cuối học kỳ

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính:

[1].         Nguyễn Y Tô:Sức bền vật liệu. Nxb. Khoa Học và Kỹ thuật, 2010

[2].         ĐỗKiến Quốc, Bùi Công Thành, Lê Hoàng Tuấn và Trần Thị Hiền Lương: Sức bền vật liệu. Nxb.Đại học Quốc gia TP.HCM, 2002

[3].         Nguyễn Văn Liên (chủ biên):Sức bền vật liệu. Trường  ĐH Kiến Trúc Hà Nội

Tài liệu tham khảo:

[1].         Bùi Trọng Lựu và Nguyễn Văn Vượng. Bài tập sức bền vật liệu. Nxb.Giáo Dục, 1996

[2].         Bùi Ngọc Ba, Nguyễn Khải và Vũ Đình lai. Bài tập sức bền vật liệu. Nxb.Giáo Dục

[3].         Nguyễn Y Tô. Bài tập sức bền vật liệu. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật