THÍ NGHIỆM KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               THÍ NGHIỆM KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

                (Tên tiếng Anh: Experimental Studies Of Building Structures)

2. Mã học phần:                8500031

3. Dạng học phần:            Thí nghiệm có lý thuyết (2.1.1.9)

4. Số tín chỉ:        2

5. Phân bổ thời gian:

Phần lý thuyết: 15 tiết, thực hiện trong 3 tuần

Các nội dung

Khối lượng công việc

(Số giờ/ tuần)

Tổng số giờ

Thời gian trên lớp :

- Thời gian giảng bài

- Thời gian thực hành

5

5

0

15

15

0

Thời gian tự học của sinh viên

10

30

Tổng số

15

45

Phần thực hành: 30 tiết, thực hiện trong 6 tuần

Các nội dung

Khối lượng công việc

(Số giờ/ tuần)

Tổng số giờ

Thời gian trên lớp :

- Thời gian giảng bài

+ Thời gian thí nghiệm

5

0

5

30

0

30

Thời gian tự học của sinh viên

10

30

Tổng số

15

60

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:                     

•             Học phần học trước: Kết Cấu Thép 1, Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 1, Thí Nghiệm Sức Bền Vật Liệu Xây Dựng

•             Học phần song hành:

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học học phần này, sinh viên đạt được về các mặt:

- Kiến thức: các khái niệm và phương pháp trong khảo sát – nghiên cứu thực nghiệm kết cấu công trình. Củng cố và phát triển thêm kiến thức về những môn học cơ sở như Sức bền Vật liệu, Cơ học Kết cấu; những môn học chuyên ngành như Kết cấu Bê tông cốt thép, Kết cấu Thép; tạo nền tảng kiến thức cho sinh viên học tập những môn học tiếp theo và tham gia công việc nghiên cứu

- Kỹ năng: Sinh viên nắm được các bước tiến hành một thí nghiệm kết cấu công trình; trực tiếp quan sát sự làm việc của cấu kiện kết cấu khi chịu lực

- Thái độ: Nhận thức được vai trò sự tương quan giữa thực hành và lý thuyết, ý nghĩa của việc thí nghiệm trong ngành xây dựng

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần gồm 2 phần: phần Lý thuyết và phần thực hành

-              Phần lý thuyết gồm 3 chương giới thiệu tổng quan về phương pháp nghiên cứu, khảo sát thực nghiệm kết cấu công trình

-              Phần thực hành gồm 4 bài thí nghiệm :

Thí nghiệm dầm thép hình chữ I chịu uốn

Thí nghiệm dàn thép góc chịu uốn

Thí nghiệm dầm bê tông cốt thép chịu uốn

Thí nghiệm cột bê tông chịu nén lệch tâm

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Dự lớp đầy đủ theo qui định

-              Nắm vững nội dung phần lý thuyết

-              Tham gia thực hiện đầy đủ các thí nghiệm

-              Thảo luận, thực hành theo yêu cầu kế hoạch của giảng viên

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính:

[1].         Bài giảng môn học:Thí nghiệm Kết cấu Công trình, Đại học kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

[2].         TS Võ Văn Thảo:Phương pháp khảo sát, nghiên cứu thực nghiệm công trình, Nxb. Khoa học và Kĩ thuật, 2001

Tài liệu tham khảo:

[1].         Sách, tạp chí, văn bản, tài liệu điện tử,…