THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

                (Tên tiếng Anh: Experimental Studies Of Building Materials)

2. Mã học phần:                0520250

3. Dạng học phần:            Thí nghiệm (TN 2.30.12)

4. Số tín chỉ:        2

5. Phân bổ thời gian:

Các nội dung

Khối lượng công việc

(Số giờ/tuần)

Tổng số giờ

Thời gian trên lớp :

5

60

- Thời gian giảng bài

0

0

- Thời gian thực hành

5

60

Thời gian tự học của sinh viên

5

60

Tổng số

10

120

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:                     

•             Học phần học trước: Vật liệu xây dựng, Sức bền vật liệu 2

•             Học phần song hành:

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học học phần này, sinh viên đạt được về các mặt:

- Kiến thức: Nắm vững các phương pháp thực hành thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng

- Kỹ năng: Khả năng vận hành một sốthiết bị, máy móc thí nghiệm. Biết cách lấy mẫu, chế tạo mẫu thử và trình tự thử nghiệm

- Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của việc thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng. Nâng cao tầm quan trọng của việc quản lý và kiểm định vật liệu xây dựng trong xậy dựng công trình.Nâng cao nhận thức nghiên cứu khoa học thông qua các phương pháp thí nghiệm xây dựng. Thấy được sự cần thiết của thí nghiệm để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

                                Khối lượng học phần gồm 60 tiết học thực hành trên lớp.  Nội dung chính của học phần bao gồm các vấn đề sau:

-              Thí nghiệm xác định vềtính chất cơ– lý học của một số vật liệu xây dựng cơ bản như: cát xây dựng, đá xây dựng, gỗ xây dựng, gốm xây dựng, xi măng Poóc lăng, bê tông xi măng, vữa xi măng.

-              Thí nghiệm xác định quan hệ giữa ứng suất và biến dạng, đặc điểm chịu lực và dạng phá hoại của vật liệu dẻo và vật việu giòn (thép và gang) khi chịu kéo,nén, hoặc uốn.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Dự lớp

-              Thực hành thí nghiệm

-              Báo cáo thí nghiệm

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính:

[1].         GS.Nguyễn Tấn Quí :Giáo trình Thí nghiệm Vật liệu xây dựng tập 1, 2

[2].         Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam- Tập VIII, X, XI.Nxb. Xây Dựng Hà Nội, 1997

Tài liệu tham khảo:

[1].         Phan Thế Vinh, Trần Hữu Bằng:Giáo trình Vật liệu xây dựng.Nxb. Xây Dựng Hà Nội, 2009

[2].         Đỗ Kiến Quốc, Nguyễn Thị Hiền Lương, Bùi Công Thành, Lê Hoàng Tuấn, Trần Quốc Tuấn – Nxb.Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2007