THỰC TẬP ĐỊA CƠ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               THỰC TẬP ĐỊA CƠ

                (Tên tiếng Anh: Experimental Studies Of Soil Mechanics)

2. Mã học phần:                0520200

3. Dạng học phần:            Thực hành

4. Số tín chỉ:        2 (0.2)

5. Phân bổ thời gian:

Tổng số có 2 tín chỉ thực hành

-              Phần 1: Thực tập ĐCCT 45 tiết (ngoài trời)

-              Phần 2: Thực tập Cơ học đất 25 tiết (trong phòng thí nghiệm)

-              Phần 3: Đọc hiểu hồ sơ địa chất 5 tiết

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:     

•             Học phần học trước: Địa chất công trình, Cơ học đất, Nền và móng

•             Học phần song hành:     

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được:

- Kiến thức: Nắm vững được trình tự thí nghiệm cơ - đất trong phòng thí nghiệm cũng như ngoài hiện trường, nắm được nội dung hồ sơ địa chất, xác định các thông số từ hồ sơ địa chất để  phục vụ cho công tác thiết kế nền móng

- Kỹ năng: Biết cách vận dụng các thông số địa kỹ thuật vào thiết kế nền móng

- Thái độ: Thấy được tầm quan trọng của các thí nghiệm cơ học đất và hồ sơ địa chất trọng thiết kế nền móng

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

- Học phần này trang bị cho sinh viên cách xác định các thông số vật lý và cơ học của đất thông qua các thí nghiệm trong phòng và hiện trường; đồng thời trang bị cho sinh viên phương pháp xác định các thông số cần thiết từ hồ sơ địa chất phục vụ cho công tác thiết kế nền móng

- Học phần gồm 3 phần chính như sau:

Phần 1: Thực tập Địa Chất Công Trình (ngoài trời)

Phần 2: Thực tập Cơ học đất (trong phòng thí nghiệm)

Phần 3: Đọc hiểu hồ sơ địa chất

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Theo dõi thuyết trình lý thuyết và quan sát các thao tác của GV hướng dẫn trên máy móc, thiết bị khảo sát và thí nghiệm

-              Thảo luận, thực hành một số thao tác do GV yêu cầu

-              Viết thu hoạch theo đề tài tự chọn hay GV giao vào thời gian cuối HP (bắt buộc)

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính:

[1].         Vũ Công Ngữ - Nguyễn Thái:Thí nghiệm đất hiện trương và ứng dụng trong phân tích nền móng. Nxb.Khoa học và Kỹ thuật

[2].         V.Đ. Lômtađze (bản dịch): Phương pháp nghiên cứu tính chất cơ lý của đất đá ở phòng thí nghiệm. Nxb.Đại học và THCN, Hà Nội, 1979

Tài liệu tham khảo thêm:

[1].         Bộ xây dựng:Tiêu chuẩn về khảo sát và đo đạc xây dựng. Nxb.Xây Dựng,2000

[2].         Bộ xây dựng:Tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam; Tập XI – Đất xây dựng. Nxb.Xây Dựng Hà Nội, 1997

[3].         Nguyễn Uyên:Thực tập và bài tập Địa chất công trình. Nxb.Xây Dựng Hà Nội, 2007