THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

                (Tên tiếng Anh: Graduate Internship)

2. Mã học phần:                0500310

3. Dạng học phần:            Thực hành

4. Số tín chỉ:        4 (0.4.4)

5. Phân bổ thời gian:       4 tín chỉ thực hành

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết: Kỹ thuật thi công 2 (0520230), Tổ Chức Thi Công (0520280)

•             Học phần học trước: Quản lý dự án xây dựng (0500290)

•             Học phần song hành:     

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học môn này sinh viên đạt được:

- Kiến thức: nắm vững các kiến thức thực tế về ngành nghề xây dựng

- Kỹ năng: biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Sinh viên làm việc như một cán bộ kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của cán bộ tại đơn vị thực tập và giảng viên của trường về kỹ thuật thi công và tổ chức thi công tại công trường hoặc thiết kế kết cấu, lập dự toán tại văn phòng

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Đọc tiêu chuẩn ngành phù hợp với phần thực hành được giao

-              Làm việc theo yêu cầu của đơn vị nhận thực tập (giám sát thi công hoặc thiết kế)

10. Tài liệu học tập:

[1].         Bùi Mạnh Hùng-Lê Thanh Huấn-Nguyễn Bá Kế, Nguyễn Tiến Chương, Nguyễn Hữu Nhân: Giám Sát Thi Công Xây Dựng và Nghiệm Thu Công Trình Xây Dựng – Phần Xây Dựng. Nxb.Xây Dựng, 2011

[2].         PGS-PTS.Vũ Mạnh Hùng: Sổ tay thực hành Kết cấu công trình .Nxb.Xây Dựng, 1999

[3].         Website của Bộ Xây Dựng tại địa chỉ: http://www.moc.gov.vn