TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

                (Tên tiếng Anh: Computer - Aided - Design In Construction)

2. Mã học phần:                5500011

3. Dạng học phần:            Lý thuyết có thực hành (LT 2.1.1.9)

4. Số tín chỉ:        2

5. Phân bổ thời gian:

Các nội dung

Số tuần

Khối lượng công việc

(Số giờ/tuần)

Tổng số giờ

Thời gian trên lớp :

9

5

45

- Thời gian giảng bài

3

5

15

- Thời gian thực hành

6

5

30

Thời gian tự học của sinh viên

9

10

90

Tổng số

9

15

135

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:

•             Học phần học trước:Hình học họa hình, vẽ kỹ thuật, Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Phương pháp số trong cơ học

•             Học phần song hành:

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học học phần này, sinh viên đạt được về các mặt:

-              Kiến thức : Nắm được những vấn đề về cách thể hiện bản vẽ xây dựng và trình tự phân tích kết cấu công trình

-              Kỹ năng : Thành thạo việc vẽ các bản vẽ xây dựng và biết vận dụng phần mềm tính toán vào phân tích kết cấu

-              Thái độ : Nhận thức được các quy định về vẽ các bản vẽ xây dựng, tầm quan trọng của việc thể hiện bản vẽ và phân tích kết cấu đối với công tác thiết kế

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

-              Tin học chuyên ngành là công cụ chính được áp dụng trong Xây dựng

-              Nội dung của học phần là kiến thức về thực hiện vẽ bản vẽ trên máy tính và phân tích kết cấu

-              Việc nắm vững nội dung của học phần này là điều kiện để sinh viên thực hiện bản vẽ của các học phần khác trong chương trình học có đồ án môn học : Kết cấu Bê tông cốt thép 1, Kết cấu Bê tông cốt thép 2, Kết cấu thép 2, Nền và móng, Kỹ thuật thi công,…và Đồ án tốt nghiệp

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Đến lớp học tập 45 tiết

-              Làm bài tập ở lớp, bài luyện tập ở nhà

-              Tham dự kiểm tra giữa học kỳ và thi kết thúc môn học

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính:

[1].         Tài liệu lưu hành nội bộ : Do giáo viên giảng dạy cung cấp ( bài giảng chi tiết và đề cương tóm tắt các nội dung chính từng chương để sinh viên dễ theo dõi bài giảng )

Tài liệu tham khảo:

[1].         Nguyễn Hữu Lộc:Sử dụng Autocad 2007. Nxb. Tổng hợp Tp.HCM. 2007.

[2].         Trần Hành, Nguyễn Khánh Hùng:Ứng dụng ETABS và SAFE trong thiết kế kết cấu công trình. Nxb. Lao động, 2010

[3].         Đào Đình Nhân, Nguyễn Hữu Anh Tuấn:Thực hành phân tích và thiết kế kết cấu Sap 2000, v10. Nxb. Khoa học kỹ thuật, 2008

[4].         Dụng cụ học tập khác : Máy chiếu, máy tính …