TỔ CHỨC THI CÔNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               TỔ CHỨC THI CÔNG

                (Tên tiếng Anh: Construction Planning)

2. Mã học phần:                0520060

3. Dạng học phần:            Lý thuyết có thực hành (LT 4.3.1.15)

4. Số tín chỉ:        4

5. Phân bổ thời gian:

Các nội dung

Số tuần

Khối lượng công việc

Số giờ/tuần

Tổng

Số giờ

Thời gian trên lớp :

- Thời gian giảng bài

- Thời gian thực hành

Thời gian ngoài thực địa:

15

9

6

0

5

5

5

0

75

45

30

0

Thời gian tự học của sinh viên

15

8

120

Tổng số

15

13

195

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:     

•             Học phần học trước: Kỹ thuật thi công 1, Kỹ thuật thi công 2, Kinh tế xây dựng

•             Học phần song hành: Quản lý dự án xây dựng

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được về các mặt:

-              Kiến thức: nắm rõ cách thành lập tiến độ và bố trí các công trình tạm phục vụ thi công công trình trên một khu đất

-              Kỹ năng: thành thạo các phương pháp tổ chức sản xuất cơ bản và các mô hình thể hiện tiến độ. Vận dụng các kiến thức đã học ở các học phần trước để thiết kế các công trình tạm phục vụ thi công

- Thái độ: thấy được tầm quan trọng của học phần trong công tác thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công một công trình

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

- Lý thuyết:

Phần 1, “Lập kế hoạch, tiến độ thi công”, trình bày cách thành lập và cách thể hiện tiến độ của một công trình

Phần 2, “Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng”, trình bày cách bố trí các công trình tạm (máy móc, kho bãi, lán trại, hệ thống giao thông, hệ thống điện, hệ thống cấp nước) trên công trường xây dựng

- Thực hành-Đồ án: hướng dẫn lựa chọn và thể hiện phương pháp tổ chức thi công và bố trí các công trình tạm phục vụ thi công hợp lý cho một công trình cụ thể thông qua tiến độ thi công và bản vẽ tổng mặt bằng xây dựng

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Phần lý thuyết: đọc và chuẩn bị tài liệu trước; hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ hoặc bài tập nhóm (nếu có) và bài kiểm tra cuối kỳ

-              Phần thực hành: hoàn thành đồ án môn học

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính:

[1].         Nguyễn Đình Thám, Nguyễn Ngọc Thanh:Lập Kế Hoạch, Tổ Chức Và Chỉ Đạo Thi Công. Nxb.Khoa học và Kỹ thuật, 2006

[2].         TS.Trịnh Quốc Thắng: Thiết Kế Tổng Mặt Bằng Xây Dựng. Nxb.Xây Dựng, 2009

Tài liệu tham khảo thêm:

[1].         Lê Văn Kiểm. Thiết Kế Tổ Chức Thi Công: Trường Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh, 1994

[2].         PTS.Trịnh Quốc Thắng:Các Phương Pháp Sơ Đồ Mạng Trong Xây Dựng. Nxb.Xây Dựng, 2010

[3].         Lê Văn Kiểm, Ngô Quang Tường. Quản Lý Dự Án Bằng Sơ Đồ Mạng. Nxb.Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2001

[4].         TS.Ngô Quang Tường:Lý Thuyết Và Hỏi Đáp Về Tổ Chức Và Lập Tiến Độ Thi Công. Nxb.Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008

[5].         Luật Xây Dựng. Nxb.Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2003

[6].         Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, TCXDVN 4055-1985:Tổ Chức Thi Công, 1985

[7].         Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, TCXDVN 4252-1988:Quy Trình Lập Thiết Kế Tổ Chức Xây Dựng Và Thiết Kế Thi Công, 1988

[8].         Quyết định số 24/QĐ-BXD ngày 29-07-2005, Quyết định về việc ban hành Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Xây Dựng, 2005