VẬT LIỆU XÂY DỰNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               VẬT LIỆU XÂY DỰNG

                (Tên Tiếng Anh: Building Materials)

2. Mã học phần:                0520020

3. Dạng học phần:            Lý thuyết (LT 3.3.0.9)

4. Số tín chỉ:        3

5. Phân bổ thời gian:

Các nội dung

Khối lượng công việc

(Số giờ/tuần)

Tổng số giờ

Thời gian trên lớp :

5

45

- Thời gian giảng bài

5

45

- Thời gian thực hành

0

0

Thời gian tự học của sinh viên

10

90

Tổng số

15

135

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:

•             Học phần học trước:Hóa Đại cương, Sức bền vật liệu 1

•             Học phần song hành:Sức bền vật liệu 2

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học học phần này, sinh viên đạt được:

- Kiến thức: Biết cách xác định các đặc tính kỹ thuật của vật liệu xây dựng để đánh giá chất lượng vật liệu. Nắm vững các tính chất, các yêu cầu kỹ thuật và phạm vi sử dụng của từng loại vật liệu xây dựng. Xác định được các thành phần nguyên vật liệu, một số quy trình công nghệ để chế tạo ra sản phẩm

- Kỹ năng:Khả năng lựa chọn và sử dụng vật liệu xây dựng phù hợp với điều kiện làm việc của công trình xây dựng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả kinh tế. Có khả năng chế tạo, sản xuất và khả năng nghiên cứu phát triển vật liệu xây dựng

- Thái độ:Nhận thức được tầm quan trọng của vật liệu xây dựng trong lĩnh vực xây dựng. Thấy được sự ảnh hưởng rất lớn của chất lượng vật liệu đến chất lượng công trình. Nâng cao ý thức sử dụng vật liệu hiệu quả trong công trình xây dựng

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Nội dung học phần bao gồm các phần chính sau đây:

-              Các phương pháp xác định đặc tính kỹ thuật của vật liệu xây dựng đểđánh giá chất lượng vật liệu

-              Các tính chất, yêu cầu kỹ thuật và phạm vi sử dụng của một số vật liệu xây dựng như vật liệu đá thiên nhiên, gốm xây dựng, các loại chất kết dính vô cơ, bê tông dùng chất kết dính vô cơ, vữa xây dựng, gỗ và một số vật liệu xây dựng khác. Xác định các thành phần nguyên vât liệu và công nghệ chế tạo của một số sản phẩm vật liệu xây dựng

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Dự lớp

-              Bài tập

-              Thảo luận

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính:

[1].         Phan Thế Vinh, Trần Hữu Bằng. Giáo trình Vật Liệu Xây Dựng. Nxb. Xây Dựng Hà Nội, 2009

[2].         Phùng Văn Lự. Bài tập Vật Liệu Xây Dựng.  Nxb. Giáo dục, 1998

Tài liệu tham khảo:

[1].         Phùng Văn Lự. Giáo trình Vật Liệu Xây Dựng. Nxb. Giáo dục, 1998

[2].         Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam Tập VIII, X, XI . Nxb. Xây Dựng Hà Nội, 1997

[3].         Neil Jackson, Ravindra K.Dhir. Civil engineering materials,  London, 1994, fourth edition

[4].         Internet

             www.vibm.vn

             www.xaydungvietnam.vn ...