Bộ Môn Quản Lý Xây Dựng

Khoa Xây dựng UAH

  
GIỚI THIỆU
  

Bộ môn Quản lý xây dựng hiện nay đang chịu trách nhiệm giảng dạy cho các Kỹ sư Xây dựng tương lai
những kiến thức liên quan đến Quản lý Xây dựng cũng như khuôn khổ pháp lý khi triển khai dự án xây dựng
và các kỹ năng để có thể đảm nhận các vai trò khác nhau trong công tác Quản lý Dự án.
Thêm nữa, Bộ môn vẫn không ngừng thúc đẩy các kế hoạch và đề tài nghiên cứu khoa học
liên quan đến các chủ đề nghiên cứu trong lĩnh vực Quản lý dự án.
Hiện nay bộ môn gồm 8 giảng viên, chủ nhiệm bộ môn là Tiến sĩ Đinh Công Tịnh. 

  
  
CÁC MÔN HỌC

KỸ NĂNG BẢN THÂN NGÀNH XÂY DỰNG

MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG

PHÁP LUẬT TRONG XÂY DỰNG

QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

KINH TẾ XÂY DỰNG

CHUYÊN ĐỀ DỰ TOÁN KPXD

XÂY DỰNG NHẬP MÔN