Bộ Môn Thi Công

Khoa Xây dựng UAH

 
GIỚI THIỆU
 

Bộ môn Thi công đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu về Công nghệ và tổ chức Thi công,
đào tạo cho sinh viên kiến thức về các công tác tại công trường xây dựng.
Bộ môn phụ trách các môn học: Kĩ thuật thi công, Tổ chức thi công, Chuyên đề Thi công,
Máy xây dựng, Trắc địa xây dựng.
Ngoài việc giảng dạy lý thuyết trên lớp, các Thầy Cô bộ môn Thi công còng hướng dẫn sinh viên
thực hiện các đồ án Thi công, thực tập ngoài công trường,
giúp sinh viên nắm được kiến thức thực tế của ngành Xây dựng.
Bộ môn Thi Công hiện nay gồm 13 giảng viên, chủ nhiệm Bộ môn là Thạc sĩ Trần Kiến Tường.
 

CÁC MÔN HỌC

KỸ THUẬT THI CÔNG 1

KỸ THUẬT THI CÔNG 2

TỔ CHỨC THI CÔNG

CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT THI CÔNG

CHUYÊN ĐỀ TỔ CHỨC THI CÔNG

CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

MÁY XÂY DỰNG

TRẮC ĐỊA XÂY DỰNG