Cựu Sinh Viên

Hội cựu sinh viên khoa xây dựng, ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí MinhHiện tại khoa xây dựng đang cần tuyển cựu sinh viên vào Ban liên lạc của Hội cựu sinh viên của khoa. Nếu bạn là một cựu sinh viên có khả năng kết nối các thành viên trong khóa của bạn thì hãy đăng ký vào ban liên lạc của Hội cựu sinh viên. 

Lưu ý: Cựu sinh viên của khoa xây dựng bao gồm tất cả các hệ đào tạo của trường như chính quy, tại chức, liên thông, cử tuyển, sau đại học, hệ liên kết... Các khóa được tính theo năm nhập học của sinh viên. 

Xem Tất cả cựu sinh viên

Xem Trang thông tin của Ban liên lạc

Xem Tất cả thành viên Ban liên lạc

Đăng ký vào Ban liên lạcBan liên lạc khoa xây dựng UAH:
Chủ tịch Hội cựu sinh viên: PGS. TS. Trương Quang Thành - Trưởng khoa xây dựng UAH
Trưởng ban liên lạc (tạm thời) Lê Văn Thông (XD95) (đang tuyển trưởng ban liên lạc)
Phó ban liên lạc Họ và Tên (XD..) (đang tuyển phó ban liên lạc)
Thư ký: Nguyễn Thị Tố Lan (XD03)
Điện thoại: 0989045687
Email: 
Fanpage: facebook.com/ce.uah.edu.vn
Group Hội cựu sinh viên: facebook.com/groups/ce.uah.edu.vn


Ban liên lạc các khóa trước 1991
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 1991
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 1992
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 1993
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 1994
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 1995
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 1996
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đâyBan liên lạc khóa 2001
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2002
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2003
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2004
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2005
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2006
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2007
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2008
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2009
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2010
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2011
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2012
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2013
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2014
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2015
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2016
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2017
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2018
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2019
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2020
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2021
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây


Ban liên lạc khóa 2022
Trưởng ban Họ và Tên (Lớp ...)
Thư ký Họ và Tên (Lớp ...)
Đăng ký vào ban liên lạc tại đây