Chương trình đào tạo

Của khoa xây dựng - ĐH Kiến Trúc TP HCM


MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Kỹ thuật xây dựng có trình độ đại học nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị, có đạo đức tư cách, có sức khỏe, có khả năng làm việc tập thể, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Sinh viên theo học ngành Kỹ thuật xây dựng được trang bị kỹ năng cơ bản rộng, kỹ năng chuyên môn cần thiết, có khả năng thiết kế, quản lý, lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công các loại công trình xây dựng, nhắm phục vụ cho các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, theo kịp tiến bộ của khoa học kỹ thuật.

- CTĐT ngành Kỹ thuật Xây dựng trang bị cho người học kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Triết lý giáo dục Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM được đúc kết thành 5 mệnh đề, bắt đầu bằng 5 chữ K (“Triết lý 5K”):
- Kế thừa Truyền thống
- Khai phóng Sáng tạo
- Kết nối Công nghệ
- Khơi thông Tri thức
- Kiến tạo Tương lai

Xem ý nghĩa của triết lý giáo dục UAH tại đây

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chương trình đào tạo tại đây.

MÔ TẢ CÁC HỌC PHẦN 

Xem mô tả các học phần ngành kỹ thuật xây dựng tại đây

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC

Xem quy định tổ chức thi kết thúc học phần tại đây

THÔNG TIN CỐ VẤN HỌC TẬP

Xem thông tin cố vấn học tập tại đây

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Đăng ký tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh tại đây

Xem thông tin tuyển sinh đại học tại đây

Xem thông tin tuyển sinh sau đại học tại đây

Xem thông tin tuyển sinh đào tạo quốc tế tại đây

Xem thông tin tuyển sinh hệ vừa học vừa làm tại đây