Cố vấn học tập

Của khoa xây dựng

Thời khóa biểu trực của các thầy cô Cố vấn học tập khoa xây dựng:

 
NGÀY SÁNG CHIỀU
Thứ 2 Nguyễn Thị Tố Lan Nguyễn Thị Tố Lan
Thứ 3 Thầy Nguyễn Bá Trưởng Thầy Nguyễn Bá Trưởng
Thứ 4 Thầy Lê Văn Thông Thầy Lê Văn Thông
Thứ 5 Phạm Thanh Thủy Phạm Thanh Thủy
Thứ 6 Trần Thị Nguyên Hảo Trần Thị Nguyên Hảo