CHUYÊN ĐỀ KẾT CẤU NỀN MÓNG (XỬ LÝ NỀN MÓNG)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               CHUYÊN ĐỀ KẾT CẤU NỀN MÓNG (XỬ LÝ NỀN MÓNG)

(Tên tiếng Anh: Advanced Study – Foundations In Soft Soils)

2. Mã học phần:                8500025

3. Dạng học phần:            Lý thuyết (LT 2.2.0.6)

4. Số tín chỉ:        2

5. Phân bổ thời gian:

Các nội dung

Khối lượng công việc

Số giờ/tuần

Tổng

Số giờ

Thời gian trên lớp :

- Thời gian giảng bài

- Thời gian thực hành

5

5

0

30

30

0

Thời gian tự học của sinh viên

10

60

Tổng số

15

90

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:     

•             Học phần học trước: Nền móng công trình

•             Học phần song hành:

Sau khi học học phần này, sinh viên đạt được:

- Kiến thức: Nắm vững một số vấn đề về đất yếu và xử lý nền đất yếu để xây dựng móng nông; thiết kế một số loại móng sâu trong nền đất yếu

- Kỹ năng: Thành thạo trong việc tính toán thiết kế các biện pháp gia cố nền và móng sâu trong nền đất yếu

- Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp gia cố nền và móng cọc từ đó có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của môn học

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Đây là học phần quan trọng nhằm nâng cao thêm các kiến thức về kết cấu bên dưới công trình đã được học từ các học phần trước như Địa chất, Cơ học đất, Nền móng công trình. Nắm vững các kiến thức học phần này sẽ giúp sinh viên có thể thiết kế các loại móng đặc biệt trong ngành xây dựng.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Tham dự đầy đủ các giờ học lý thuyết trên lớp để nắm được kiến thức cơ bản của môn học, và tích cực tham gia thảo luận ở trên lớp

-              Tích cực hoàn thành các bài tập ở nhà

-              Tự học để tổng hợp và hệ thống các kiến thức cơ bản, nghiên cứu sâu thêm và mở rộng kiến thức về môn học

-              Làm bài thi kiểm tra cuối kỳ học (bắt buộc)

 10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính:

[1].         Hoàng Văn Tân, Trần Đình Ngô, Phan Xuân Trường, Phạm Xuân, Nguyễn Hải : Những phương pháp xây dựng công trình trên nền đất yếu.Nxb. Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1973

[2].         Nguyễn Văn Quảng:Nền và móng nhà cao tầng.Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, Hà Nội, 2003

Tài liệu tham khảo thêm:

[1].         TCXD 45 : 1978, Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

[2].         TCXD 205 : 1998, Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế

[3].         TCXDVN 326 : 2004, Cọc khoan nhồi – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

[4].         TCXDVN 385 : 2006, Gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng

[5].         TCVN 4419 – 1987, Khảo sát cho xây dựng