CƠ HỌC ĐẤT

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:               CƠ HỌC ĐẤT

                (Tên tiếng Anh: Soil Mechanics)

2. Mã học phần:                0500130

3. Dạng học phần:            Lý thuyết (LT 3.3.0.9)

4. Số tín chỉ:        3

5. Phân bổ thời gian:      

Các nội dung

Khối lượng công việc

Số giờ/tuần

Tổng

Số giờ

Thời gian trên lớp :

- Thời gian giảng bài

- Thời gian thực hành

5

5

0

45

45

0

Thời gian tự học của sinh viên

10

90

Tổng số

15

135

 

6. Điều kiện ràng buộc:

•             Học phần tiên quyết:     

•             Học phần học trước: Toán cao cấp, Địa chất công trình, Sức bền vật liệu 1

•             Học phần song hành:     

7. Mục tiêu của học phần:

                Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được về các mặt:

- Kiến thức: Đạt được những hiểu biết cơ bản nhất về Cơ học đất để có thể tiếp thu tốt các học phần tiếp theo như nền và móng, chuyên đề kết cấu nền - móng cũng như một số môn học chuyên ngành liên quan khác

- Kỹ năng: Sinh viên sẽ có được những kỹ năng thực hành cần thiết của người kỹ sư Xây dựng trong việc thu thập và chỉnh lý các số liệu đầu vào về đất, biết cách thiết lập và giải một số bài toán cơ bản nhất của cơ học đất

- Thái độ: Thấy được tầm quan trọng của học phần cơ học đất trong chương trình đào tạo kỹ sư xây dựng

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quá trình hình thành đất, các tính chất cơ lý có liên quan của đất, sự phân bố ứng suất trong đất, biến dạng và sức chịu tải của nền đất, áp lực đất lên tường chắn trong công trình xây dựng

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-              Tham dự đầy đủ các giờ học lý thuyết trên lớp để nắm được kiến thức cơ bản của môn học, và tích cực tham gia thảo luận ở trên lớp

-              Tích cực hoàn thành các bài tập ở nhà

-              Tự học để tổng hợp và hệ thống các kiến thức cơ bản, nghiên cứu sâu thêm và mở rộng kiến thức về môn học

-              Làm bài thi kiểm tra cuối kỳ học (bắt buộc)

10. Tài liệu học tập:

[1].         Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Dũng:Cơ học đất. Nxb. Khoa học Kỹ thuật, 2002

[2].         Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông: Bài tập cơ học đất. Nxb. Giáo dục, 2003

[3].         Cao Văn Chí, Trịnh Văn Cương:Cơ học đất. Nxb.Xây Dựng, 2002

[4].         Châu Ngọc Ẩn:Cơ học đất. Nxb.Đại học Quốc Gia TP. HCM, 2004

[5].         R. Whitlow:Cơ học đất. Nxb.Giáo Dục, 1999

[6].         Alfreds R. Jumikis : Theoretical Soil Mechanics, 1969

[7].         P.Leonard Capper, W.Fisher Cassia:Problems in Engineering Soils,1966

[8].         Braja M. Das: Principles of Geotechnical Engineering, 2006

[9].         McGraw-Hill: Whitlow, Basic Soil Mechanics, 1995